ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ "... ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อพัฒนาศาสนทายาทที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณธรรม..."
วีดีโอ
#ถ่ายทอดสด #Liveสด การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัติกิจธำรง
กราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูปริยัติกิจธำรง รจจ.สุรินทร์ / ประธานเขต 11
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม สอบ B-net ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม
การรายงานตัว จศป.(แผนกสามัญศึกษา)
การรายงานตัว เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.แผนกสามัญศึกษา) 16-26 กันยายน 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน สังกัดเขต 11
โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ สศป 0311/012 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA นักเรียนชั้น ม.6 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2565 21 มี.ค. 66
ที่ สศป 0311/011 ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 3) แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 21 มี.ค. 66
การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) 20 ต.ค. 65
เรื่อง การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 04 ต.ค. 65
ที่ ปส 0211/51 รายงานสถิติข้อมูล จ.3 ครูประจำการ พิเศษ บาลี และ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลดข้อมูลครูประจำการ ครูพิเศษ ครูบาลี บุคลากร/เจ้าหน้าที่ี และ จ.3 ประจำปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 61
การส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) โดยโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560 02 มี.ค. 61
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ครั้งที่ 2 06 ก.พ. 61
รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 28 ม.ค. 61
กระดานข่าวแจ้งโรงเรียน
บัญชีรายละเอียด ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำหน่วยงาน/ส่วนงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2564
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย B-net ปีการศึกษา 2564
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2564
เอกสารงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
6. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 63
5. รหัสครุภัณฑ์ 23 ก.ค. 63
4. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน 23 ก.ค. 63
3. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน งปม.63 23 ก.ค. 63
2. ประมาณการรับจ่าย 23 ก.ค. 63
1. เบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 23 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดโปรแกรม
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา (WORD)
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 23 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพด้านผู้บริหาร 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินสมรรถนะ 13 ก.ค. 59
แบบรายงาน ป.พ.6 13 ก.ค. 59
แบบฟอร์มรายงาน SAR 13 ก.ค. 59
ปก-คำนำ-สารบัญ งานประกันคุณภาพภายใน 13 ก.ค. 59
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 13 ก.ค. 59
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปก/คำ/สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึษาเพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
โปรแกรมช่วยคำนวณ 15 มาตรฐาน 04 พ.ค. 57
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 04 พ.ค. 57
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านครูผู้บริหาร) 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านผู้เรียน) 04 พ.ค. 57
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ประจำปี 2559
หนังสือแจ้งโรงเรียน/เชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2559
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2557
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู
เอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โปรแกรมช่วยคำนวณการประเมินภายใน 15 มาตรฐาน (ปรับใหม่ล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2558)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ กลุ่มที่ ๑๑
แบบฟอร์มรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557
เอกสารแนวทางการประเมินภายในสถานศึกษา
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 11
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 11
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานข้อมูลรวมของกลุ่ม จากแบบสำรวจที่ 1,2 และ 3
ยุทธศาสตร์สถานภาพครู บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
หนังสือจากประธานศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย
แบบสำรวจที่ 3 (รายชื่อครู บุคลากรโรงเรียน)
แบบสำรวจที่ 2 (ขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา)
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
บทที่ 4 (การให้คะแนน) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.8-15) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.7-12) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.1-6) 19 ก.ค. 56
บทที่ 1 และบทที่ 2 19 ก.ค. 56
คำนำ,สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มคำนวนคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน 19 ก.ค. 56
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานศาสนการด้ 04 ก.พ. 59
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่มีผลคะแนน O-net+B-net ผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.กำหนด 08 ต.ค. 56
แบบฟอร์ม รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555 18 ก.ย. 56
ตัวอย่าง แบบ ปพ.5 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูฝ่ายสนับสนุน 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู 19 ก.ค. 56
แบบประเมินเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินรอบสาม สมศ. (พ.ศ. 2554-2558) 19 ก.ค. 56
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สมศ. สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 14 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 14 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี53 ปรับปรุง 55
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี53 ปรับปรุง 55
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีวัสดุ
ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน 19 ก.ค. 56
แบบการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ค. 56
ทะเบียนจ่ายเช็ค 19 ก.ค. 56
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 19 ก.ค. 56
ทะเบียนคุมลูกหนี้ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างเต็มรูปแบบ 19 ก.ค. 56
แบบเก็บข้อมูลในระบบการคัดกรองนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 30 ส.ค. 56
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 30 ส.ค. 56
แบบประเมินพหุปัญญา 30 ส.ค. 56
แบบประเมินความเครียด 30 ส.ค. 56
แบบวัดโรคซึมเศร้า 30 ส.ค. 56
แบบคัดกรองนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (วัด) 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2564 24 ส.ค. 64
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2563 02 ก.ค. 63
กำหนดการพิธิเปิดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๘ 16 ธ.ค. 57
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 16 ต.ค. 57
ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2557 25 ก.ย. 57
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ปลาย) 11 มี.ค. 56
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ต้น) 11 มี.ค. 56
สถานที่พักของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 18 ก.พ. 56
บทสวดมนต์ถวายพรพระ (ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖) 17 ก.พ. 56
รายชื่อตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ 06 ก.พ. 56
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบ3 (2749/3) 10 พ.ค. 56
เชิญดาวน์โหลด แบบ ปพ.5 (1215/1) 17 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๗ (1899/1) 17 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา คนใหม่ (3225/0) 25 ธ.ค. 55
ผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธาน สศปส.เขต ๑๑
โทร. 084-4780985
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คลังข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา