สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
ทำเนียบครูดีศรีปริยัติฯ กลุ่ม 11
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ อินบุญนะ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑

๕๐  ถนนกรุงศรีนอก  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑๓ ๙๓๕