ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา

พระทิม สิริปญฺโญ
รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ
รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต
รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาอุดม ฐานกโร
ครูประจำการ

พระทนงศักดิ์ สุเมโธ
ครูประจำการ

พระศุฆวัจน์ ทีปธมฺโม
ครูประจำการ

พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล
ครูประจำการ

พระมหาอำนาจ ขนฺติโก
ครูประจำการ

พระครูสังฆรักษ์วิริยะ ธมฺมรกฺขิโต
ครูประจำการ

พระมหาเกรียงไกร ขนฺติพโล
ครูอัตราจ้าง

พระมหาสำรวย คุตฺตสีโล
ครูอัตราจ้าง

พระสุพันธ์ อภิปญฺโญ
ครูอัตราจ้าง

พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี
ครูพิเศษ

พระมหาสักการะ วรวิญฺญู
ครูพิเศษ

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท
ครูพิเศษ

นายสม เพชรหมื่นไวย์
ครูประจำการ

นายสมพร ไพกระโทก
ครูประจำการ

นายประจักษ์ ขันอาสา
ครูประจำการ

นายประทวน ประคองสุข
ครูประจำการ

นายสวน บุญหว่าน
ครูประจำการ

นางอัจฉรา เข็มสว่าง
ครูประจำการ

นางสาววันดี สบายดี
ครูประจำการ

นางสาวรุ่งนภา เกิดกล้า
ครูอัตราจ้าง

พระใบฏีกาเอกชัย สุรสิสฺโส
รอง ผอ.ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณ
ครูประจำการ

พระปลัดเกรียงไกร วสุตฺตโม
ครูประจำการ/นายทะเบียน

นายเลิศศักดิ์ เคล้าพิมาย
ครูประจำการ

นางรำไพ เรือนใหม่
ครูประจำการ

นางสาวจีราพรรณ ทางไธสง
ครูประจำการ

นายสำรวม คร่ำสุข
ครูประจำการ

นางสาวปราณี อาจปรุ
ครูประจำการ

นางสาวสุกัญญา สิริตระกูลศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวรรณา ค้ากระบือ
ครูอัตราจ้าง

นายนิพนธ์ สาเสนา
รอง ผอ.ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระมหานครชัย ธมฺมธีโร
ครูประจำการ

นายประทีป พินิจนอก
ครูประจำการ

นายสาคร สียางนอก
ครูประจำการ

นายพีระภัทร์ บุญสงค์
ครูประจำการ

นางสาวนารี อุทัยรัตน์
ครูประจำการ

นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ครูพิเศษ

พระอุดร ฐานรโต
รอง ผอ.ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระจักรกริช อินฺทโชโต
ครูประจำการ

พระนรินทร์ กนฺตสีโล
ครูประจำการ

นายประเทือง พรหมสำราญ
ครูประจำการ

นายก้องเกียรติ สิงหกุมพล
ครูประจำการ

นายนิยม ธัญญรัตนาทิตย์
ครูประจำการ

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล
ครูประจำการ

นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
ครูประจำการ

นายไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ครูประจำการ

นางสาวนาฏนริน กลีบกลาง
ครูประจำการ

พระเกิด ฐิตญาโณ
ครูประจำการ

พระก้าน กนฺตวณฺโณ
ครูประจำการ

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ครูประจำการ

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
รอง ผอ.ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายคำพันธ์ กันธิยา
ครูประจำการ

พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโย
ครูประจำการ

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ
ครูประจำการ

นายสุทัศน์ กุดนอก
ครูประจำการ

นายสุรัตน์ นาศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
นายทะเบียน

นางสาวอภิชญา ถาดกระโทก
ครููพิเศษ

นายสมพร จำพิมาย
ครููพิเศษ

นายไกรสร แสนพลี
ครููพิเศษ

พระมงคล นาถธมฺโม
ครููพิเศษ

นางสาวละอองดาว แน่นกระโทก
ครููพิเศษ

พระครูสิริกิตติสาร
รอง ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
ผช.ผอ.ฝ่ายงบประมาณ

นางโสภิดา อริยเดช
ครูประจำการ

พระมหาจาตุรณ อินทปญฺโญ
ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ

นายชูชาติ เชื้อจันทึก
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายไพฑูรย์ คงจันทร์
ครูประจำการ

พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร/วิมุกตะกุล
เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผลประเมินผล

พระประพจน์ สุชาโต
ครูประจำการ/รักษาการผู้อำนวยการ

นายประทีป ชมโคกสูง
ครูประจำการ

นายวิเชียร ชาญชาติ
ครูประจำการ

นายวิทูรย์ เป็นกระโทก
ครูประจำการ

นางอัมรินทร์ ชินเกษม
ครูประจำการ

นางสุนารี ชมโคกสูง
ครูประจำการ

พระมหาบุญมี ธมฺมิโก(วงศ์แก้ว)
ครูประจำการ

พระมหาสมคิด ปคุโณ(สว่างภพ)
ครูประจำการ

นางสาวอัยยา นาคนางรอง
ครูประจำการ

นางสาวตรีรัตน์ แร่สันเทียะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายจีรวุฒิ บรรเทพ
รอง ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา/ครูประจำการ

นายกิตติพงษ์ แสงทอง
รอง ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา/ครูประจำการ

นายวรณัฏฐ์ จำปาทอง
ครูประจำการ

พระครูสุตธีรธรรม
ครูประจำการ

นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดัน
ครูประจำการ

นายประชิด อัปมาโน
ครูประจำการ

นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริพันธ์ กุลแก้ว
ครูอัตราจ้าง

พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญ
ครูอัตราจ้าง

พระอธิการวินัย คุตฺตวฑฺฒโน
ครูอัตราจ้าง

นายคำปุ่น จันดี
ครูอัตราจ้าง

พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ
ครูประจำการ

พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์
ครูประจำการ

พระครูชัยกิจจานุกูล
ครูประจำการ

พระมหาทองหล่อ อธิจิตฺโต
ครูประจำการ

นางสาวรุ่งนภา ตระกูลศรี
ครูประจำการ

นางสาวพิสมัย โชติศรี
ครูประจำการ

นายสุทธิศักดิ์ ประพาศพงษ์
ครูประจำการ

พระสมเกลี้ยง สมจิตฺโต
ครูประจำการ

นางมยุรี มุงสูงเนิน
ครูประจำการ

นางสาวบังอร จำปาทอง
ครูประจำการ

นางสาวสาโรช คากลาง
ครูประจำการ

นางสาวสันทนา โกมารทัต
ครูประจำการ

นายณรงค์ฤทธิ์ น้อยสร้อย
ครูประจำการ

พระมหาวีระพล สุทฺธิจารี
ครูประจำการ

นางสาวกัณทิมา โพธิ์ศรี
ครูประจำการ

พระโอสถ ตนติปาโล
เจ้าหน้าที่

นางละมัย เศรษฐธนเวชกิจ
เจ้าหน้าที่/ครูพิเศษ

นายสนอง แฝงปัญญา
เจ้าหน้าที่/ครูพิเศษ

นายอนุชิต มุงสูงเนิน
เจ้าหน้าที่/ครูพิเศษ

พระครูพิทักษ์ชยานุุกิจ
รอง ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระมหาพีระพันธ์ ธมฺมวุฑโฒ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางบังออน ปีวสาร
ครูประจำการ

นางทองช่วย อารีเจริญ
ครูประจำการ

นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์
ครูประจำการ

นางสาวพรทิพย์ บุตรตุ
ครูประจำการ

นางสาวอัญชิสา หาญแท้
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางมะริดา ติ่งผ่อง
รอง ผอ.ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นางสาวชนิสรา เจริญร่าง
ครูประจำการ

นางสาวฐิติชญา ขลังวิเชียร
ครููพิเศษ

นายธงชัย แซงภูเขียว
ครููพิเศษ

นางสาวภคินี แนวสวัสดิ์
บุคลากรทางการศึกษา

นายอภิรัฐ ปภัสโร
บุคลากรทางการศึกษา

พระครูปลัดนิมิตร อินฺทวีโร
รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร
รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระมหาสุพจน์ เขมฺจิตโต
ครูประจำการ

พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโย
ครูประจำการ

นายวิเชียร ชำรัมย์
ครูประจำการ

นายสถิตย์ เชื้อมาก
ครูประจำการ

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ครูประจำการ

นางสาวมนต์วิภา คำแก้ว
ครูประจำการ

พระมหาวิเชียร คุณธาโร
ครูประจำการ

นายพิชยพัช ใยแจ่ม
ครูประจำการ

นางสาวชินภาดา ทัศนะ
ครูประจำการ

นางสาวญาภัชชา แบบรัมย์
ครูประจำการ

นางสาวธีรารัตน์ เวชการกุล
ครูประจำการ

นางสาวโสภิดา ทิพย์โลหิต
ครูประจำการ

นายอรรคเดช คงลี
ครูประจำการ

นายจำเนียร พินิจ
ครูประจำการ

พระมหาจฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร
ครูประจำการ

นายพิเชษฐ์ ขุนแก้วเมือง
ครูประจำการ

นายอวน ชะสนรัมย์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวปริญญารัตน์ จันทร์สิงห์
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นายสันติ นาคใหม่
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นายสุชน จริตรัมย์
นักการภารโรง

นายประเสริฐ จะเชนรัมย์
นักการภารโรง

นางสาวชัชฎา ปิดรัมย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผลประเมินผล

นายเพทาย พิทักษ์สงฆ์
ครูประจำการ

นางสาวสายฝน ศรีเตชะ
ครูประจำการ

นายสิทธิโชค ใจดี
ครููพิเศษ

นายสายันต์ ชำนาญสิงห์
ครููพิเศษ

นายฉัตรชัย นิลพยัคฆ์
ครููพิเศษ

นางสาวศรีนวล กึนรัมย์
ครูประจำการ

พระอธิการจำรัส ปยฺญาวชิโร
ครููพิเศษ

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครููพิเศษ

นายสมพงษ์ โกรัมย์
ครูผู้สอน

นายวุฒิ พันธ์ทิพย์
ครูผู้สอน

เจ้าอธิการพระบุญจันทร์ ธมฺมิสสฺโร
ครูประจำการ

นายพีระพงษ์ คลังกูล
วิชากาาร

พระพงศ์พิสุทธิ์ สุทสฺสโน
ครููพิเศษ

พระสมพงษ์ ฐานวโร
ครูพิเศษ

นายกลำ่่ สุขแสวง
ครููพิเศษ

นายภูริวัฑฒน์ สินกระสัง
ครููพิเศษ

นายเอกลักษณ์ กระศิริ
ครููพิเศษ

นางสาวภิญญาพัชญ์ อุดมแก้ว
ครููพิเศษ

นางสาววราภร รูปโฉม
ครููพิเศษ

พระสมพร สุทฺธญาโณ
ครููพิเศษ

นายเข็มเงิน งาหอม
พนักงานขับรถ

พระมหาธีรพงษ์ กิสิสฺโร
รองผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระธนาธร ธีรปญฺโย
รองผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายดำรงชัย จะคำรัมย์
ครูประจำการ

นายปาฐิกานต์ ภูมิทวีโชค
ครูประจำการ

นางแก้วกาญจน์ ภูมิทวีโชค
ครูประจำการ

นางสาวจันทนา ดวงนิล
ครูประจำการ

นางสาวพิกุล พรมนุช
ครูประจำการ

นายศักดิ์ชัย สอดศรีจันทร์
ครููพิเศษ

นายหรรษา เหียบประโคน
ครููพิเศษ

นายสันติ กิ่งแก้ว
รก.รองผู้อำนวยการร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวอุษณีย์ สายยศ
ครูประจำการ

นางสาวรินรดาภร สร้อยเสน
ครูประจำการ

นายแสน อำพรรัมย์
ครููพิเศษ

พระปิยะพงษ์ สิริมงฺคโล/บุญครอง
ครููพิเศษ

นางสาววาสนา นิวาสรัมย์
ครูอัตราจ้าง

พระประวิทย์ อภิลาโส
นิสิตปฏิบัตฺศาสนกิจ

พระครูสุตกัลยาณคุณ
ครูประจำการ

พระครูวิจิตรสุนทรธรรม
ครูประจำการ

พระครูสุขุมธรรมกิจ
ครูประจำการ

พระอธิการธีรวิทย์ วรธมฺโม
ครูประจำการ

พระครูสมุห์สุทัศน์ ชยาภินนฺโน
ครูประจำการ

พระบรรจง ธีรปญฺโญ
ครูประจำการ

นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ครูประจำการ

นายนพฤทธิ์ ทองละมุล
รองผู้อำนวยการ

นายอภินันท์ รุ่งแสง
ครูประจำการ

นายพฤทชาติ สารพล
ครูประจำการ

นางภุริชญา ยืนยง
ครูประจำการ

นายสมหมาย เชื้อแม่น
ครูประจำการ

พระครูมงคลนันทสาร
ครูประจำการ

พระครูอุดมธุราทร
ครูพิเศษ

พระมหาสำเร็จ ปทุมศิริ
ครูพิเศษ

พระเชิดศักดิ์ สิริจนฺโท
ครูพิเศษ

พระดนัยธร ติกฺขปญฺโญ
ครูพิเศษ

นายเอกราช ชิดดี
ครูพิเศษ

นายชวากรณ์ ชนกเนตร
ครูพิเศษ

นายนันทวุฒิ ขันคำ
ครูพิเศษ

นางทัศนวรรณ เปลี่ยนปรีชา
ครูพิเศษ

นายอรรสิทธิ์ คำภูดี
ครูพิเศษ

นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
ครูพิเศษ

นายกมล มรรคา
นักการภารโรง

นายกิตติกรณ์ เหลี่ยมโลก
เจ้าหน้าที่

พระครูวิจิตรธรรมานนท์
ครู

พระมณัชกุล ปญฺญาคโม
ครู

พระอธิการชัยรัตน์ อภินนฺโน
ครู

พระสมุห์สายัน จนฺทสโร
ครู

นางปวริศา พรหมคุปต์
ครู

นายไพบูลย์ สายเพชร
ครู

นายสุริยะ มะโฮง
ครู

นายปรยุทธ สายลุน
ครู

นางสาวศลธิยา รจนา
เจ้าหน้าที่

นายชยางกูร สุวอ
เจ้าหน้าที่

นายประวิทย์ วงค์ใหญ่
บุคลากรทางการศึกษา

พระสมคิด สุรธมฺโม
บุคลากรทางการศึกษา

พระมหาสุรชัย สายเนตร
บุคลากรทางการศึกษา

นายพิทักษ์สันต์ บุญป้อง
บุคลากรทางการศึกษา

นายเพิ่ม รจนา
นักการภารโรง

นายบุญเติม รจนา
นักการภารโรง

พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์
ครูพิเศษ

พระครูวีรธรรมาวุธ
ครูพิเศษ

พระมหาสัญญา สญฺญโม
ครูพิเศษ

พระอธิการขวัญชัย อาภากโร
ครูพิเศษ

พระบรรจง กตสาโร
ครูพิเศษ

นายวีระศักดิ์ เกษรสร้อย
ครูพิเศษ

นางเพชร พรหมพา
ครูประจำการ

นายคมสันต์ ปิติ
ครูพิเศษ

นายจันทร์มณี เขียวหอม
ครูพิเศษ

นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพยนต์ หงษ์ศิลา
พนักงานขับรถ

นายภานุวัฒน์ ยอดอ่อน
พนักงานขับรถ

นายพิชัย ภูแข่งหมอก
ครูประจำการ

นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว
ครูประจำการ

นายนิภา มากมูล
ครูประจำการ

พระมหาบวรวิชญ์ อะธิปญฺโญ
ครูประจำการ

พระทัศน์ สุทธสีโล
ครูประจำการ

นายสมจิตร อะภัย
ครูประจำการ

นางเยาวลักษณ์ วีสันเทีียะ
ครูประจำการ

นางสาวลักขณา ธรรมสัตย์
ครูประจำการ

นางฐิตาภรณ์ บัวไข
เจ้าหน้าที่

พระพิเชษฐ์ โกวิโท
ครูพิเศษ

พระปลัดพุทธิวัฒน์ พุทฺธิภทฺโท
ครูพิเศษ

นายจรวย พงษ์พีระ
เจ้าหน้าที่

พระมหาดอนไชย สิริวฑฺโต
ครูประจำการ

นางสาวเทวี บรรพชาติ
ครูประจำการ

นางสาวอภิรดี จันเทพา
ครูประจำการ

นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
ครูประจำการ

นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
ครูประจำการ

พระมหานพรัตน์ กนฺตโสภี
ครูพิเศษ

นายคมสันต์ นิลเพชร
ครูพิเศษ

นายอภิญญา คำเหลือ
ครูพิเศษ

นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก
ครูพิเศษ

นางเกศราภรณ์ ชัยพร
ครูพิเศษ

นายสุริยัน กุลเดช
ครูประจำการ

นางราตรี จันทรส
ครูประจำการ

นางาสาวภคกุล แก้วน้อย
ครูประจำการ

นายสุรพันธุ์ รุ่งเรือง
ครูประจำการ

พระดำรงค์ สุภาจาโร
ครูพิเศษ

นายถุงเงิน บุญมี
ครูพิเศษ

พระครูสิริวงสานุวัตร
ครูพิเศษ

พระอธิการอุทัย เขมวีโร
ครูพิเศษ

พระสุพิศ สุจิตฺโต
ฝึกสอน

นายบุญเสริม วิทยา
เจ้าหน้าที่

นางสาวจรัญญา ไชยมูล
ครูพิเศษ

นางาสาวประกายแก้ว สมรักษ์
เจ้าหน้าที่

นายนิเวศ กำจัด
เจ้าหน้าที่

พระครูประสิทธิคุณวัฒน์
ครูประจำการ

พระมหาสุภพ สุภาวโร
ครูประจำการ,วิชาการ

นายสุคิด ไชยสนาม
ครูประจำการ

นายเชษฐา บุญเฮ้า
ครูประจำการ

นางณันทิยาพร บุญเฮ้า
ครูประจำการ

นางสาววนิดา โวหาร
ครูประจำการ

นางสาวนิภาพร เว้าสูงเนิน
ครูประจำการ

พระสาคร กมโล
ครูพิเศษ

พระประสิทธิ์ สิทธิญาโณ
ครูพิเศษ

พระมหาสุชาติ ฐานิสฺโร
ครููพิเศษ

พระใบฎีกาสุทิน สุทินฺโน
ครูพิเศษ

นายนนิกร นิยมพันธ์
ครูพิเศษ

นายเลิศ แขมคำ
ครูพิเศษ

นายพนาไพร ใจดี
ผู้ช่วยธุรการ

นายสุรัตน์ ศรีวงษ์
นักการภารโรง

นายบุญฤทธิ์ มะลิซ้อน
ครู

นายวรรินทร์ โฉมรัมย์
ครู

นายทวน นวนสาย
ครู

พระสมปอง จนฺทธมฺโม
ครู

นางสาวชื่นนภา ชมภู
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายสุรพงษ์ พงษ์สุระ
ครู

นายเฉลิม พรหมลิ
ครู

นางพรพิมล โชติจรุงเกีตริ
ครู

นางสาวนงลักษณ์ แก้วละมุล
ครู

พระวัฒนา จิตคุโณ
ครู

นางสาวภัคินี เหล่าเลิศ
ครู

นายโลมรัณ ศรีเลิศ
ครู

นางสาวเกศศิณี จันทร์ทอง
ครู

นายอภิสิทธฺ์ นรดี
ครู

พระสิวัฒน์ รตนญาโณ
รอง ผอ.ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

นางสาวดารุณี ฝังนิล
ครู

นายธรรมสรณ์ ศรีอินทร์
ครู

นายกว้าง พาลทอง
ครู

พระอัษฎาวุทธ์ ฐานจาโร
เจ้าหน้าที่วิชาการ

พระฉัตรพัฒน์ อาภาทโร
เจ้าหน้าพัสดุ

นายพิริยากร สอนคำเสน
เจ้าหน้าที่งานโสต

นางสาวอนงค์นิจ ฝังนิล
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายชลธีร์ สายป้อง
นักวิชาการศาสน

นางสาวแสงระวี อินอำนวย
นักวิชาการศาสน

พระมหาวีระศักดิ์ พีรกิตฺติโก
ครู

นายดำรงค์ ครองเมือง
ครู

นายธวัชชัย สารเสนา
ครู

นางสาวธนุตรา ฝาแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

พระครูสุขุมธรรมโชติ
รอง ผอ.ร.ร.โพธิศึกษา

นายบุญจันทร์ ทำนักสุข
ครูประจำการ

พระเสงี่ยม อจโล
ครูประจำการ

นางสาววันดี ขวัญใจ
ครูประจำการ

นายกิตตินันท์ จำปาทอง
ครูพิเศษ

พระฉลอง ฉฬภิญฺโญ
ครูพิเศษ

พระครูสุตโพธิสุนทร
ครูพิเศษ

นายสุเพียร พิงปิยกุล
ครูพิเศษ

นายทองสา สิงห์คำ
รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต
รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา
ครูประจำการ

นายพิศาล ยืนยง
ครูประจำการ

นายถาวร สามารถ
ครูพิเศษ

นายพนม เนินแก้ว
ครูประจำการ

นายสวัสดิ์ รัศมี
ครูประจำการ

นายบุญธรรม หวังสุดดี
ครูประจำการ

นายบุญมี มีแก้ว
ครูพิเศษ

นายพรชัย กรวยทอง
ครูพิเศษ

นางสาวชมภู นึกมั่น
ครูพิเศษ

นายศุภภัทร อยู่ยอด
ครูพิเศษ

นางสาวสาวิตรี งามทรัพย์
ครูพิเศษ

นางสาวพิมพร สายจันทร์
ครูพิเศษ

นายวรศักดิ์ บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่

นางภัสราภา มั่นยืน
เจ้าหน้าที่

นางสุภาพร รัมพณีนิล
เจ้าหน้าที่

นายสมพงษ์ บุญชาติ
พนักงานขับรถ

พระอธิการประเสริฐ ฐิตวฑฒโน
รอง ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระครูสังฆรักษ์วิชัย วิชโย
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นายวัยวัฒน์ วงพันธ์
ครู

นายวีระชัย แข่งขัน
ครู

นายอัศวิน อุปรา
ครู

นายอาทิตย์ พุทธรานุ
เจ้าหน้าที่

พระพิชิต เตชปญฺโญ
เจ้าหน้าที่

นายชมรม คำภิรมย์
ครูพิเศษ

นายซาล ดีสองชั้น
ครูพิเศษ

นายปรุงศิลป์ ศรีจันทวงศ์
ครูพิเศษ

พระสมรัก ญาณธีโร
รองผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นายยศพล ไตรรัตน์
ครูประจำการ

พระบุญทัน ธมฺมธาตา
ครูประจำการ

พระสมหมาย สุรปญฺโญ
ครูประจำการ

นายยอดชาย แสงงาม
ครูประจำการ

นายทรงฤทธิ์ ไหมทอง
ครูพิเศษ

พระสุพัตร ภทฺทวโร
ครูพิเศษ

นายจิรธรรม ห่อทอง
ครูพิเศษ

พระครูปลัดปัญญาวัฒน์
หัวหน้าบริหารวิชาการ

พระมหาวิสูตร อินทวํงโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวมะลิ สายสร้อย
หัวหน้าบริหารงบประมาณ

นายธนาพล อินัง
หัวหน้าบริหารทั่วไป

นายนันทวรรธน์ สุขเมือง
ทะเบียน

นายเปลี่ยน จินดาศรี
ครูประจำการ

นายบำเพียร เงางาม
ครูประจำการ

นายเชิดศักดิ์ สมานมิตร
ครูประจำการ

นายไพโรจน์ ไกรสุข
ครูพิเศษ

นางสาวอรทัย ไกรเพชร
ครูพิเศษ

พระสิทธิชัย แผ่นทอง
ครูพิเศษ

พระสมพงษ์ พรหมประเสริฐ
ครูพิเศษ

นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
ครูประจำการ

พระสุชาติ ปุญญณาโค
ครูประจำการ

พระจตุพร อินฺโน
ครูประจำการ

พระประยูร ฐานปตโต
ครูพิเศษ

พระณัฐนันท์ เขมวีโร
ครูพิเศษ

นางสาวสว่างจิต แก้วกล้า
ครูพิเศษ

พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโก
ครูพิเศษ

พระเธียรอง ยสวฑโต
ครูพิเศษ

นายจิม แพงมาก
ครูประจำการ

นางสุวรรณ์ แพงมาก
ครูประจำการ

นางสาววีราภรณ์ อุทัยรัมย์
ครูพิเศษ

นายสมปอง งามวิลัย
ครูพิเศษ