ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ผู้ผ่านการอบรมจัดทำ ปพ.1

พระมหาธนะวัฒน์ ชิตะมาโร
ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสุรเดช มีชัย
ครู

นายประทวน ประคองสุข
นายทะเบียน

นายประทีป ชมโคกสูง
นายทะเบียน

พระปลัดเกรียงไกร วสุตฺตโม
นายทะเบียน

พระใบฏีกาเอกชัย สุรสิสฺโส
ครู

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผอ.โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก

นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
ครู

นางสาวนารี อุทัยรัตน์
ครู

นางสาวสุภาพร ไชยสง
ครูพิเศษ

พระอุดร ฐานรโต
ครู

นายชโลทร นักพรานบุญ
ครู/นายทะเบียน

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
ครู/นายทะเบียน

นางรุ่งนภา โนนทคำจันทร์
ครู/นายทะเบียน

นายสนิท แขชัย
ครู/นายทะเบียน

นายประชิด อัปมาโน
ครู/นายทะเบียน

นางสาวบังอร จำปาทอง
ครู/นายทะเบียน

นางสาวสิริพันธุ์ กุลแก้ว
ครู

นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตร์
ครู/นายทะเบียน

นายวานิชย์ ชาตะ
ครู

นางสาวจิตประวรณ์ เจริญร่าง
ครู/นายทะเบียน

นายภูมิพัฒน์ นุสายรัมย์
ครู/นายทะเบียน

พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโย
ครู/นายทะเบียน

นายสายันต์ ชำนาญสิงห์
ครู/นายทะเบียน

นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
ครู/นายทะเบียน

พระพิชิต เตชปญฺโญ
ครู/นายทะเบียน

นายนันทวรรธน์ สุขเมือง
ครู/นายทะเบียน

นายจิม แพงมาก
ครู/นายทะเบียน

นางสุวรรณ์ แพงมาก
ครู/ผู้ช่วยนายทะเบียน

พระสมหมาย สุรปญฺโญ
ครู/นายทะเบียน

นายยศพล ไตรรัตน์
ครู

พระบุญทัน ธมฺมธาตา
ครู

นายวรศักดิ์ บริบูรณ์
ครูพิเศษ

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

นายจันทร์มณี เขียวหอม
นายทะเบียน

นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ครู/นายทะเบียน

พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ
ครู/นายทะเบียน

นายสุรพันธ์ รุ่งเรือง
ครู

นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์
ครู/นายทะเบียน

นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
ครู/ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายชลธีร์ สายป้อง
ครู/นายทะเบียน

นายบุญฤทธิ์ มะลิซ้อน
ครู/นายทะเบียน

นายจักรกฤษ ยุทธภัณฑ์
ครู/วิชาการ

นายเฉลิม พรหมลิ
ครู/นายทะเบียน

นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วละมุล
ครู