ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูดีศรีปริยัติฯ กลุ่ม 11

พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ
ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระใบฎีกาเอกชัย สุรสิสฺโส
ครูโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระมหานครชัย ธมฺมธีโร
ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโย
ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์

พระไกรสร กิตฺติสาโร
ครูโรงเรียนวัดตะกรุดเครือปลอก

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายชโลทร นักพรานบุญ
ครูโรงเรียนอุทัยวิทยา

พระคงเดช สุภทฺโท
ครูโรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นายวิเชียร ชาญชาติ
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายจีรวุฒิ บรรเทพ
ครูโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นางรุ่งนภา โนนทะคำจันทร์
ครูโรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางสาวบังอร จำปาทอง
ครูโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายสุภัจฉริยะ ใจตรง
ครูโรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

นางทองช่วย อารีเจริญ
ครูโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

นางสาวจิตประวรณ์ เจริญร่าง
ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายอภินันท์ รุ่งแสง
ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิจิตรธรรมานนท์
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นางเพชร พรหมพา
ครูโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ
ครูโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายสุริยัน กุลเดช
ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

นายเชษฐา บุญเฮ้า
ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายบุญฤทธิ์ มะลิซ้อน
ครูโรงเรียนวัดประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ

นางสาวพนาวัลย์ คะหาญ
ครูโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระมหาวีระศักดิ์ พีรกิตฺติโก
ครูโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต
ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นายเพทาย พิทักษ์สงฆ์
ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นายภูมิพัฒน์ นุสายรัมย์
ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

นายดำรงชัย จะคำรัมย์
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางลำไย ผิวงาม
ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนทองธรรมวิทย์

พระสมุห์เฉลิม จิรวฑฺฒโน
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระบัณฑิต อุตฺตมปญฺโญ
ครูโรงเรียนโพธิศึกษา

นายพิศาล ยืนยง
ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายอาทิตย์ พุทธานุ
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นายยศพล ไตรรัตน์
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นางสาวมะลิ สายสร้อย
ครูโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายบำเพียร เงางาม
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ

นายชัยวัฒน์ อินบุญนะ
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา