ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบหนึ่งแสนครูดี ปี 2555

นายนิพนธ์ สาเสนา
ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นางมะริดา ติ่งผ่อง
ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายนพฤทธิ์ ทองละมุล
ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางราตรี จันทรส
ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา