ทำเนียบผู้จัดการ

พระธรรมวรนายก ดร. (โอภาส โรจนฉิมพลี)
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ (ชีรชิต รัตนพิมานชัย)
ผู้จัดการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสุธรรมานุรักษ์ ดร. (สนั่น สุวรรณดี)
ผู้จัดการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ (ไพรา งาคม)
ผู้จัดการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระครูสุนทรวรวิทย์ (สมพร บุญสุข)
ผู้จัดการ ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระครูศรีธวัชชัยคุณ
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระครูวรปัญญาคม ดร. (ทองพูน กันธิยา)
ผู้จัดการ ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระอธิการมงคล นาถธมฺโม(ผลพิมาย)
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก

พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.,ดร
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติแผนกสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง

พระครูวิจัยปริยัติกิจ
ผู้จัดการ ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระราชสีมาภรณ์ กนฺตจารี(กงสันเทียะ)
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระครูโสภณภัทรกิจ
ผู้จัดการ ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระเทพมงคลเมธี
ผู้จัดการ ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระราชชัยสิทธิสุนทร
ผู้จัดการ ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระปริยัติกิจวิธาน
ผู้จัดการ ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ
ผู้จัดการ ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร.
ผู้จัดการ ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระมงคลสุตกิจ
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระอธิการเลื่อน สุขมโน
ผู้จัดการ ร.ร.สระมะค่าวิทยา

พระสุนทรธรรมเมธี ดร.
ผู้จัดการ ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระครูสุตกิตติสุนทร
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร.
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระครูสุตกิจโสภณ
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระราชกิตติรังษี ดร.
ผู้จัดการ ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิจิตรจันทสาร
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระครูสุภัทกิตยาภรณ์
ผู้จัดการ ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส
ผู้จัดการ ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูวรธรรมคณารักษ์
ผู้จัดการ ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

พระครูสุจิตโพธาลังการ
ผู้จัดการ ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

พระครูสิทธิญาณโสภณ ดร.
ผู้จัดการ ร.ร.วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระอธิการยุทธนา จิรฏฺฐิโก
ผู้จัดการ ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระสมุห์ดนัยธร ติกฺขปญฺโญ
ผู้จัดการ ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ดร.
ผู้จัดการ ร.ร.โพธิศึกษา

พระครูปริยัติกิจธำรง
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

พระครูสาธิตบุญญาภรณ์
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระธรรมโมลี ดร.
ผู้จัดการ ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระครูสิริปริยัติธำรง
ผู้จัดการ ร.ร.วัดจอมพระ

พระครูพิทักษ์สังฆกิจ
ผู้จัดการ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระมหาสมศักดิ์ อริโย/ทองประ
ผู้จัดการ ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา