ทำเนียบผู้จัดการ

พระธรรมวรนายก ดร. (โอภาส โรจนฉิมพลี)
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
โทร. 0-4425-2494/0-4426-7807

พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ (วีรชิต รัตนพิมานชัย)
ผู้จัดการ/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
โทร. 081-8772142

พระครูสุธรรมานุรักษ์ ดร. (สนั่น สุวรรณดี)
ผู้จัดการ/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 0922928994

พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ (ไพรา งาคม)
ผู้จัดการ/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา
โทร. 0815791076
อีเมล์ : udon.uu@gmail.com

พระครูสุนทรวรวิทย์ (สมพร บุญสุข)
ผู้จัดการ/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 081-9671609
อีเมล์ : dp.50@hotmail.com

พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย พรหมทา)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา
โทร. 087-872-8459

พระครูวรปัญญาคม ดร. (ทองพูน กันธิยา)
ผู้จัดการ/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์
โทร. 081-9550458
อีเมล์ : burapavittayanusorn@hotmail.com

พระอธิการมงคล นาถธมฺโม(ผลพิมาย)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก
โทร. 093-5022208
อีเมล์ : Mengkhon.30230@gmail.com

พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.,ดร (เหมือน อุปมงฺกโร)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
โทร. 08-1966-0588

พระครูวิจัยปริยัติกิจ
ผู้จัดการ/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา
อีเมล์ : Thongchairangjai@outlook.co.th

พระเทพสีมาภรณ์ (กนฺตจารี) (วันชัย กงสันเทียะ)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 081-8772128

พระครูโสภณภัทรกิจ
ผู้จัดการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 088-5908977

พระเทพมงคลเมธี
ผู้จัดการ/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์
โทร. 0-4488-2791

พระราชชัยสิทธิสุนทร
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
โทร. 080-0510124

พระปริยัติกิจวิธาน
ผู้จัดการโรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
โทร. 0878685593
อีเมล์ : Rungroj0644@gmail.com

พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ (กิตติพศ ฉัตรพันธุ์)
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
โทร. 0885807119
อีเมล์ : kittipotchatphan2020@gmail.com

พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย
โทร. 082-1111315
อีเมล์ : prakru.worajetiyapirak@gmail.com

พระเทพปริยัตยาจารย์
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
โทร. 044-614034
อีเมล์ : preyawat@hotmail.com

พระอธิการเลื่อน สุขมโน
ผู้จัดการ/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
โทร. 044-168248
อีเมล์ : sramaka.ac.th@hotmail.com

พระสุนทรธรรมเมธี ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
โทร. 0-4469-1719

พระครูสุตกิตติสุนทร
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา
โทร. 086-2522962
อีเมล์ : yeayprasat@hotmail.com

พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0859295831

พระครูสุตกิจโสภณ
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 08-7250-0096

พระราชกิตติรังษี ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 045-631737

พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร(กลฺยาณรโต)(เทียน พงษ์กิ่ง)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
โทร. 0898441449

พระครูสุภัทกิตยาภรณ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
โทร. 081-5497521

พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 093-4487337
อีเมล์ : oj2550@hotmail.com

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
โทร. 081-8484335

พระครูวรธรรมคณารักษ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โทร. 045-812500

พระครูสุจิตโพธาลังการ
ผู้จัดการ/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 081-7250371

พระครูสิทธิญาณโสภณ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
โทร. 091-8143179

พระอธิการยุทธนา จิรฏฺฐิโก/กำวัน
ผู้จัดการ/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 064-1956777
อีเมล์ : ่jiratthiko@hotmail.com

พระครูชาครธรรมคุณ (สมานชัย วิถุนัด)
ผู้จัดการ/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
โทร. 0872477665
อีเมล์ : danaitrontreekaew@gmail.com

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนโพธิศึกษา
โทร. 0818768325

พระครูปริยัติกิจธำรง
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 081-0760524
อีเมล์ : somvang_ram@hotmail.com

พระครูสาธิตบุญญาภรณ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 081-8769004

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
โทร. 0898477511
อีเมล์ : priyatpansi@hotmail.com

พระพรหมวชิรโมลี ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 0-4451-4687

พระครูสิริปริยัติธำรง
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดจอมพระ
โทร. 086-8652192

พระครูพิทักษ์สังฆกิจ ดร. (โกสุม ติกฺขวีโร/แต้มทอง)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0-4457-17109

พระมหาสมศักดิ์ อริโย/ทองประ
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา