ทำเนียบผู้จัดการ

พระธรรมวรนายก ดร. (โอภาส โรจนฉิมพลี)
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ (วีรชิต รัตนพิมานชัย)
ผู้จัดการ/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสุธรรมานุรักษ์ ดร. (สนั่น สุวรรณดี)
ผู้จัดการ/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ (ไพรา งาคม)
ผู้จัดการ/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

พระครูสุนทรวรวิทย์ (สมพร บุญสุข)
ผู้จัดการ/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย พรหมทา)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระครูวรปัญญาคม ดร. (ทองพูน กันธิยา)
ผู้จัดการ/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์

พระอธิการมงคล นาถธมฺโม(ผลพิมาย)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.,ดร (เหมือน อุปมงฺกโร)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระครูวิจัยปริยัติกิจ
ผู้จัดการ/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระเทพสีมาภรณ์ (กนฺตจารี) (วันชัย กงสันเทียะ)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระครูโสภณภัทรกิจ
ผู้จัดการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระเทพมงคลเมธี
ผู้จัดการ/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระราชชัยสิทธิสุนทร
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระปริยัติกิจวิธาน
ผู้จัดการโรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ (กิตติพศ ฉัตรพันธุ์)
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระเทพปริยัตยาจารย์
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระอธิการเลื่อน สุขมโน
ผู้จัดการ/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

พระสุนทรธรรมเมธี ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

พระครูสุตกิตติสุนทร
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระครูสุตกิจโสภณ
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระราชกิตติรังษี ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร(กลฺยาณรโต)(เทียน พงษ์กิ่ง)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระครูสุภัทกิตยาภรณ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูวรธรรมคณารักษ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

พระครูสุจิตโพธาลังการ
ผู้จัดการ/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

พระครูสิทธิญาณโสภณ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระอธิการยุทธนา จิรฏฺฐิโก/กำวัน
ผู้จัดการ/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระครูชาครธรรมคุณ (สมานชัย วิถุนัด)
ผู้จัดการ/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนโพธิศึกษา

พระครูปริยัติกิจธำรง
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

พระครูสาธิตบุญญาภรณ์
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระพรหมวชิรโมลี ดร.
ผู้จัดการ/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระครูสิริปริยัติธำรง
ผู้จัดการ/โรงเรียนวัดจอมพระ

พระครูพิทักษ์สังฆกิจ ดร. (โกสุม ติกฺขวีโร/แต้มทอง)
ผู้จัดการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระมหาสมศักดิ์ อริโย/ทองประ
ผู้จัดการ/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา