บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูสิริปริยัตยานุกิจ
ผอ.ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสิริปัญญาพิมล
ผอ.ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระครูสุตธรรมประสทธิ์
ผอ.ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโน
ผอ.ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระครูวรปัญญาคม
ผอ.ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระเมธีสุตาภรณ์
ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญศึกษา อ.ปากช่อง

พระชาตรี ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระปลัดประพจน์ สุชาโต
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระครูโสภณภัทรกิจ
ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระครูสุตชัยคุณ
ผอ.ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูศรีปริยัติพิมล
ผอ.ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระมหาสมวงษ์ สีลภูสิโต
รก.ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

พระมหาสุมินทร์ ยติกโร
ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระครูวรเจติยาภิรักษ์
รก.ผอ.ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ
ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปริยัติวุฒิธรรม
ผอ.ร.ร.สระมะค่าวิทยา

พระมหาศุภโชติ กนฺตวีโร
ผอ.ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ
ผอ.ร.ร.เย้ยปราสาทวิทยา

พระวิษณุ ยสินฺธโร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระสมุห์สมพร รตนรํสี
รก.ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
ผอ.ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิโรจน์กัลยาวัตร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ผอ.ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระบุญเชิด รตนเมธี
ผอ.ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

พระครูเมธีกิตติสาร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร
ผอ.ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ
ผอ.ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

พระครูปัญญาธุราทร
ผอ.ร.ร.วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระเวชน์ อาภสฺสรปญฺโญ
รก.ผอ.ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชาลัย

พระมหากังวาล โฆสโก
ผอ.ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระทองเพียร ปญฺญาธโร
รก.ผอ.ร.ร.โพธิศึกษา

พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

พระครูสิริปัญญาวิมล
ผอ.ร.ร.รัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระศรีวิสุทธิคุณ
ผอ.ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอย

พระสมเดช ฐิติสีโล
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดจอมพระ

พระสุชาติ ปุญฺญนาโค
รก.ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา