ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูปริยัติกิจจากร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสิริปัญญาพิมล
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

พระอุดร ฐานรโต
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระสมบูรณ์ ชินวํโส/วิชัย
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

พระชาตรี ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูประภาตธรรมโกศล (สุชาโต) (ประพจน์ ชิ้นขุนทด)
ผู้อำนวยการ/พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

พระครูสิริปริยัตยาภิรม ดร.
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ ดร.
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระมหานิรัญ ชิตมาโร ป.ธ.๙
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระสมุห์สมพร รตนรํสี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิจิตรธรรมานนท์ (รัญ ฮงทอง)
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี /ทองดี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

พระครูเมธีกิตติสาร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

พระครูประสิทธิคุณวัฒน์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

พระครูปัญญาธุราทร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระสุชาติ เตชปญฺโญ/ชิณวงค์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระครูปริยัติปัญโญภาส
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนโพธิศึกษา

พระมหาชาญณรงค์ จิรเมธี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

พระครูปัญญาสิริวิมล
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระครูปลัดปัญญาวัฒน์
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระสมุห์สุชาติ ปุญฺญนาโค/กิตติวุฒิเจริญ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

พระครูสุตธีรธรรม
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระสมหวัง สิริมงฺคโล/ไกรสุข
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดจอมพระ

พระครูสุตชัยคุณ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูศรีปริยัติพิมล
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระมหาแสนยากร สิริภทฺโท
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ,ดร.
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระสมคิด กิตฺติญาโณ/พันธ์มะลี
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.,ดร. (เหมือน อุปมงฺกโร)
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ.ปากช่อง

พระมงคลสุตกิจ
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ(ดนัยธร ตรีแก้ว)
ผู้อำนวยการ/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา