ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูปริยัติกิจจากร
ผอ.ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสิริปัญญาพิมล
ผอ.ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระอุดร ฐานรโต
ผอ.ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
ผอ.ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระครูวรปัญญาคม ดร.
ผอ.ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก

พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.,ดร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ.ปากช่อง

พระชาตรี ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระครูสุตธีรธรรม
ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระครูสุตชัยคุณ
ผอ.ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูศรีปริยัติพิมล
ผอ.ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระมหาแสนยากร สิริภทฺโท
ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

พระปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ดร.
ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระสมคิด กิตฺติญาโณ/พันธ์มะลี
ผอ.ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร
ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
ผอ.ร.ร.สระมะค่าวิทยา

พระครูสิริปริยัตยาภิรม ดร.
ผอ.ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ ดร.
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระมหานิรัญ ชิตมาโร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระสมุห์สมพร รตนรํสี
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
ผอ.ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระนิธิพล วิสุทฺธธมฺโม (สืบสิมมา)
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ผอ.ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี
ผอ.ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

พระครูเมธีกิตติสาร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร
ผอ.ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ
ผอ.ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

พระครูปัญญาธุราทร
ผอ.ร.ร.วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระสุชาติ เตชปญฺโญ/ชิณวงค์
ผอ.ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชาลัย

พระครูสุภกิจจาภรณ์
ผอ.ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติปัญโญภาส
ผอ.ร.ร.โพธิศึกษา

พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

พระครูปัญญาสิริวิมล
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระครูปลัดปัญญาวัฒน์
ผอ.ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระครูวัฒนานุกูลธำรง
ผอ.ร.ร.วัดจอมพระ

พระสุชาติ ปุญฺญนาโค
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา