บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูสิริปริยัตยานุกิจ
ผอ.ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสิริปัญญาพิมล
ผอ.ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระอุดร ฐานรโต
ผอ.ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
ผอ.ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระครูวรปัญญาคม
ผอ.ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระเมธีสุตาภรณ์
ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญศึกษา อ.ปากช่อง

พระชาตรี ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระปลัดประพจน์ สุชาโต
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระพระครูสุตธีธรรม
ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระครูสุตชัยคุณ
ผอ.ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูศรีปริยัติพิมล
ผอ.ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พระมหาสมวงษ์ สีลภูสิโต
รก.ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

พระมหาวิฑุรย์ สิทธิเมธี
ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระครูวรเจติยาภิรักษ์
รก.ผอ.ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระสุตมงคลกิจ
ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปริยัติวุฒิธรรม
ผอ.ร.ร.สระมะค่าวิทยา

พระครูสิริปริยัตยาภิรม
ผอ.ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ
ผอ.ร.ร.เย้ยปราสาทวิทยา

พระธนากร ธีรปญฺโญ
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระสมุห์สมพร รตนรํสี
รก.ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
ผอ.ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระครูวิโรจน์กัลยาวัตร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ผอ.ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระบุญเชิด รตนเมธี
ผอ.ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

พระครูเมธีกิตติสาร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร
ผอ.ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ
ผอ.ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

พระครูปัญญาธุราทร
ผอ.ร.ร.วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระเวชน์ อาภสฺสรปญฺโญ
รก.ผอ.ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชาลัย

พระมหากังวาล โฆสโก
ผอ.ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระทองเพียร ปญฺญาธโร
รก.ผอ.ร.ร.โพธิศึกษา

พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

พระครูสิริปัญญาวิมล
ผอ.ร.ร.รัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระศรีวิสุทธิคุณ
ผอ.ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอย

พระสมเดช ฐิติสีโล
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดจอมพระ

พระสุชาติ ปุญฺญนาโค
รก.ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผอ.ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา