ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ผู้ประสานงานการสอบ B-net

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานศูนย์สอบ

นายภัทรพล คำกมล
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

นายชินภัทร์ พิมลา
ผู้ดำเนินการจัดสอบ

นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า
เหรัญญิก

นางสาวพิสมัย โชติศรี
ครู ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางมะริดา ติ่งผ่อง
ครู ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายกิตติพงษ์ แสงทอง
ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นางสาวบังอร จำปาทอง
ครู ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายรุ่งโรจน์ สาวงค์
ครู ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์
ครู ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
ผอ.ร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระอุดร ฐานรโต
ครู ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นางสาวนาฏนริน กลีบกลาง
ครู ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นายธงชัย บุญมา
ครู ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นางสาวนารี อุทัยรัตน์
ครู ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

น.ส.อุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
ครู ร.ร.ปริยัติสามัญศึกษา อ.ช่อง

พระปลัดเกรียงไกร วสุตฺตโม
ครู ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ครู ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายประทวน ประคองสุข
ครู ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโส
ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายชโลทร นักพรานบุญ
ครู ร.ร.อุทัยวิทยา

นางวิไลลักษณ์ เส้นศูนย์
ครู ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

นายดำรงชัย จะคำรัมย์
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางสมควร สิงห์ไธสง
ครู ร.ร.ปริยัติสามัญวัดโพนทองธรรมวิทย์

พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโย
ครู ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

นายสันติ กิ่งแก้ว
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระกิตติพัฒน์ ศรีชัย
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายสายันต์ ชำนาญสิงห์
ครู ร.ร.สระมะค่าวิทยา

นายจันทร์มณี เขียวหอม
ครู ร.ร.กันทรลักษณ์ธรรมวิทย์

พระครูขันติธรรมโกวิท
ผอ.ร.ร.ดำรงธรรมศาสนวิชาลัย

นายสุริยะ มะโฮง
ึครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นางดุธาสิทธิ์ แดงงาม
ครู ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระมหาสุภพ สุภาวโร
ครู ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายถุงเงิน มีบุญ
ครู ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายบุญฤทธิ์ มะลิซ้อน
ครู ร.ร.ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ
ครู ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

นายบำเพียร เงางาม
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดจอมพระ

พระบัณฑิต อุตฺตมปญฺโญ
ครู ร.ร.โพธิศึกษา

นายนันทวรรธน์ สุขเมือง
ครู ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายพิศาล ยืนยง
ครู ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

นางสุวรรณ์ แพงมาก
ครู ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา

นายวีระชัย แข่งขัน
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระบุญทัน ธมฺมธาตา
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม

นายอัครวัฒน์ ขันยา
ประสานงานทั่วไป

นายมงคล นิยมเหมาะ
ประสานงานทั่วไป