ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ผู้ประเมินภายในกลุ่มที่ 11

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานกรรมการ

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
กรรมการ

พระมหาธนะวัฒน์ ชิตมาโร
กรรมการ

พระอธิการสมบัติ สิริปญฺโญ
กรรมการ

พระครูศรีปริยัติพิมล
กรรมการ

พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ
กรรมการ

นายประสงค์ จักรคำ
ผอ.พศจ.นครราชสีมา/กรรมการ

นาย..
ผอ.พศจ.ชัยภูมิ/กรรมการ

นายวิจิตร พุกาธร
ผอ.พศจ.บุรีรัมย์/กรรมการ

นายวิรอด ไชยพรรณา
ผอ.พศจ.สุรินทร์/กรรมการ

นายสิทธา มูลหงษ์
ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ/กรรมการ

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา

นายทองสา สิงห์คำ
ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จ.สุรินทร์

นางนฤมล ชยสิทธิภัทร
ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา จ.บุรีรัมย์

นายชินภัทร์ พิมลา
กรรมการและเลขานุการ

นางนารีรัตน์ มีขันทอง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ จ.สุรินทร์/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ