ทำเนียบบุคลากร

พระครูปริยัติกิจธำรง
รักษาการประธานเขต ๑๑

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานเขต ๑๑

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานเขต ๑๑

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขานุการประธานเขต ๑๑

นายภัทรพล คำกมล
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑

นายอัครวัฒน์ ขันยา
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑

นายชินภัทร์ พิมลา
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑

นายมงคล นิยมเหมาะ
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑

นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑

นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง
นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑