ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขานุการกลุ่มที่ ๑๑

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานกลุ่มที่ ๑๑

นายภัทรพล คำกมล
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายทวีศักดิ์ สิงห์ครุธ
ผู้ประสานงานกลุ่ม

นายอัครวัฒน์ ขันยา
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายชินภัทร์ พิมลา
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายมงคล นิยมเหมาะ
นักวิชาการศาสนศึกษา

นางจิตติรัตน์ นุชนารถ
นักวิชาการศาสนศึกษา