ทำเนียบเจ้าพนักงานศาสนศึกษา

นายอานันทวุธ ทองสาย
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นางถนอม อธิราชเทวินทร์
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระมหาอนุวัฒน์ วชิรเมธี/ยื่นกระโทก
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

พระพิชิต เตชปญฺโญ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นายอาทิตย์ พุทธานุ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสายสุนีย์ อินทรศรี
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวณัฐิชา เพิ่งคำ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวกิ่งแก้ว สกุลรักษ์
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวศศิธร สกุลรักษ์
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวกมลสุณา เสนสอน
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นายพนาไพร ใจดี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายนิรัตน์ พรมสาร
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายสุชาติ งามเจริญ
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายทองหัน พงษาปาน
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

พระอธิการรมย์ ปญฺญาวฑฺฒโก/สุรถาวร
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

นางสาวสายชล หอมจิตร
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระนธวัช วิสารโท/วงษ์ใหญ่
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระวิทวัส ยติโก/เบิดสูง
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระมหาวีรพล ภูริปญฺญาเมธี/ผาสุข
เจ้าหน้าที่

นายวัฒนา ปุญญา
เจ้าหน้าที่

พระสมหมาย ปญฺญาภทฺรเมธี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายเข็มเงิน งาหอม
เจ้าหน้าที่ นักการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา