ทำเนียบครูคฤหัสถ์

นายไพฑูรย์ คงจันทร์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นางสุนารี ชมโคกสูง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายประทีป ชมโคกสูง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นางอัมรินทร์ ชินเกษม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายวิเชียร ชาญชาติ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายอภิสิทธิ์ เสภา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายธรรมรงค์ แก้วมี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นายณัฏฐชัย กุลอึ้งประเสริฐ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นางสาวสุริษฎา แก้วงาม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นางสาวรัตนา โสฬส
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นางนก อินทบิน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นายสมพงษ์ จันทร์เทศ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นางสาวภณสา วิเศษเสาร์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นายเชษฐา บุญเฮ้า
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นางสาววนิดา โวหาร
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว
ครู /โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นางสาวแววดาว พันธ์งาม
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นางอภิรดี นิลเพชร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายสุคิด ไชยสนาม
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นางสาวเทวี บรรพชาติ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายอภิญญา คำเหลือ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายสายทอง ไกรยา
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายสุทิน สายสิทธ์
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลก
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายสมจิตร อะภัย
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นายวัชรินทร์ ชื่นชาย
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายบำเพียร เงางาม
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

นายสุกศักดิ์ สุขเอิบ
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นายเปลี่ยน จินดาศรี
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

นางสาวอรทัย ไกรเพชร
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

นายสิทธิชัย แผ่นทอง
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

นางเยาวลักษณ์ วีสันเทียะ
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นางฐิตาภรณ์ บัวไข
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นางสาวอัญมณี บุตรเพชร
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นางสาวบังอร จำปาทอง
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวภัคินี เหล่าเลิศ
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

นายสุทธิศักดิ์ ประพาศพงษ์
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วละมุล
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

นางสาวสุวพัชญ์ โพธิ์นาฝาย
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

นางสาวลัดดาพร สิงห์ซอม
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นายสถาพร บุตตัสสะ
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

นายชูชาติ เชื้อจันทึก
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นางสาวสาโรช คากลาง
ครู/โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

นางสาวภัทรา แก้วกรอง
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ
ครู/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายประยุทธ สายลุน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นางสาวชวนพิศ เดิมชัยภูมิ
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

นายเพทาย พิทักษ์สงฆ์
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นางสาวฤทัยรัตน์ มุ่งดี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายสมพร จำพิมาย
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นางอรนันท์ รอสูงเนิน
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นางสาวพสุนาถ พูนสุข
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา

นางเพชร พรหมพา
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

นางนภาภรณ์ ปิตตาระเต
ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นายกิตติวัฒน์ ทวีชาติ
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

นายสนิท แขชัย
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

นายวนิชย์ หาดชัยภูมิ
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นางสาวนพมาศ สุขสงวน
ครู/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

นายจันทร์มณี เขียวหอม
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

นางสาววราภรณ์ สื่อกลาง
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

นางสาวบังออน คำสาวงษ์
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายนิคม สุวรรณาจารย์
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

นางสาวสิริพันธุ์ กุลแก้ว
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นางทองช่วย แวงคำ
ครู / โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญ
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นายวานิชย์ ชาตะ
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

นายสุวันชัย จันทร์เพ็ง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

ว่าที่ร.ท.พิทักษ์สันต์ บุญป้อง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นายวรณัฏฐ์ จำปาทอง
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นายนพเก้า สุขจันทร์
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดัน
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นางสาวสโรชา อยู่เย็น
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นายวีระศักดิ์ เกษรสร้อย
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

นายรณภณ จันผะกา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายดำรงชัย จะคำรัมย์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางสาวพรทิพย์ คำชนะชัย
ครู โรงเรียนวัดชัยภูมพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

นางสาวภัทราลักษณ์ เดชชัย
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

นางสาวแพรวพรรณ์ เสนาวิเศษ
ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นางสาวสิริญาวรรณ รู้เก็บ
ครูโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

นายจิม แพงมาก
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

นางสาวชื่นนภา ชมภู
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

นายอัศวิน อุปรา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาววีราภรณ์ อุทัยรัมย์
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

นายทวน นวลสาย
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

นายวัยวัฒน์ วงศ์พันธ์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นายประเศรียร จันคำ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวชุติมัณต์ สติพลัน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นายอดิพงษ์ กะการดี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นายวิสันต์ นามวงษ์
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นายรุ่งโรจน์ สาวงค์
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

นายกิตติเชษฐ์ สวัสดิ์ธนาสกุล
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

นายอภินันท์ รุ่งแสง
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางสุวรรณ์ แพงมาก
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

นางสาวศิรินดา คะหาญ
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

นางสาวศาสินี ผ่องศรี
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

นายศุภชัย แก้วรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

นางสาวศรีนวล กึนรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

นายสมพงษ์ โกรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

นางสาวสุชาดา โกยรัมย์
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

นางสาวกัณฐิกา อะโรคา
ครู/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

นางสาวสายไหม กิ่งแก้ว
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

นางกรรณิกา พวงจันทร์
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

นางสาวรุ่งนภา สอนนำ
ครู/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางสาวรัตนา ตระกูลศรี
ครู/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายก้องเกียรติ สิงหกุมพล
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

นางสาวพิสมัย โชติศรี
ครู/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์

นางสาวชมภู นึกมั่น
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายวิทยา มูลทอง
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นางสาวพิมพร สายจันทร์
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นางสาวสาวิตรี งามทรัพย์
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายพรชัย กรวยทอง
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายพนม เนินแก้ว
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายบุญธรรม หวังสุดดี
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายสมพร ไพกระโทก
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายประทวน ประคองสุข
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายประจักษ์ ขันอาสา
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสวน บุญหว่าน
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาววันดี สบายดี
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวรุ่งนภา เกิดกล้า
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายศักการะ เชียรรัมย์
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวศิริขวัญ เสาอนันต์
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาววันดี ขวัญใจ
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา

นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางภูริชญา ยืนยง
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายชวากรณ์ ชนกเนตร
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายสมหมาย เชื้อแม่น
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายพฤทชาต สารพล
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายอรรถสิทธิ์ คำภูดี
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายเชิดศักดิ์ ศรีจันทร์
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางจุไรวรรณ จำปาวัลย์
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางสาวภานิดา ดวนใหญ่
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

นางราตรี จันทรส
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

นางสาวสุกัญญา ดวนใหญ่
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

นางสาวชัญญานุช ดวนใหญ่
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

นางสาวภคกุล แก้วน้อย
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

นายยอดชาย แสงงาม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นายยศพล ไตรรัตน์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นายทรงฤทธิ์ ไหมทอง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นายจิรธรรม ห่อทอง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นางสาวสุภาพร บุญครอง
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา

นางสาววิลาวัลย์ แสนวังศรี
ครู/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นายอภินันท์ เสกขา
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นางสาวจันทนา ดวงนิล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นางสาวกัญชัญส์ชญาญ์ ปลงรัมย์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวออนสุดา สร้อยเสน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวอุษณีย์ สายยศ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นายสันติ กิ่งแก้ว
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวจามจุรี โสมะมี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นายปิยะพงศ์ บุญครอง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นางสาวอัญชลี สาเสนา
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นางแก้วกาญจน์ ภูมิทวีโชค
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายมงคล เวทไธสง
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นายปาฐิกานต์ ภูมิทวีโชค
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายคำพันธ์ กันธิยา
ครู/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์

นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นายสมเกิด นามโคตร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

นางสาวมะลิ สายสร้อย
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายธนาพล อินัง
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายนันทวรรธน์ สุขเมือง
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายสวิต เฉื่อยกลาง
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายสุริยา จารึกดี
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายอภิสิทธิ์ อริยเดช
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นางสาวพรสุดา นนตานอก
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นายณัฐพัชร์ พรมเดื่อ
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นางสาวสุพัชรี นาลุ่ม
ครู/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ครู/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นายอรรคเดช คงลี
ครู/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นายพีระพงศ์ คลังกูล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นางสาวภิญญาพัชญ์ อุดมแก้ว
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นายภูริวัฑฒน์ สินกระสัง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

นางสาววราภร รูปโฉม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา