ทำเนียบครูบรรพชิต

พระปลัดทนงศักดิ์ สุเมโธ
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูสังฆรักษ์ศุฆวัจน์ ทีปธมฺโม
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาอำนาจ ขนฺติโก
ครู/ โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาสำรวย คุตฺตสีโล
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสุพันธ์ อภิปญฺโญ
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระภาคภูมิ รตนโชติ
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดสุวัตน์ วชิโร ดร.
ครู/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูปลัดสราวุฒิ กิตฺติวฒฺฑโน/กฤตเมธวรรต
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณ
ครู/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระปลัดเกรียงไกร วสุตฺตโม
ครู/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระใบฎีกาสมพร ฐานากโร
ครู/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระโกมิน กิตฺติสมฺปนฺโน
ครู/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโส
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

พระอธิการท้วม ปิยาจาโร
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

พระจักร์กริช อินฺทโชโต
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

พระดำรัส เทวธฺมโม
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล/ย่ามไธสง
ครู/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระเกิด ฐิตญาโณ/ดุนขุนทด
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระปวิช ปญฺญาสิขโร/อัครกุลวรรณ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโย
ครู/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ
ครู/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์

พระอะพิชิต จิรวฑฺฒโน/เนื่องทองหลาง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเเผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

พระมหาจาตุรณ อินฺทปญฺโญ/ยังให้ผล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระชัยพร จารุวณฺโณ/เตะตะโกลับ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาอาทิตย์ อภิวจโน/ภูมิชาญชัย
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาวรวุฒิ วรุฑฺโฒ/จำพงษ์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาณัฐพล กิตฺติพโล/สุรจิต
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาบัญญัติ ภทฺรเมธี/วันวาน
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระปลัดธนวัธน์ อธิปญฺโญ/เสนาณรงค์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโญ/สกุลโชติ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระอนัฐพนธ์ จนฺทสุวณฺโณ/บัวงาม
ครู/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญ
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระอธิการวินัย คุตฺตวฑฺฒโน
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระมหานันทพงษ์ ญาณกวี
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี
ครู/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์
ครู/โรงเรียนประจักษ์วิทยายุสรณ์

พระครูชัยกิจจานุกูล
ครู/โรงเรียนประจักษ์วิทยายุสรณ์

พระมหาวีระพล สุทฺธิจารี
ครู/ดรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา

พม.สมชาย ปญฺญาวชิโร/สิงห์กุล
ครู/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

พระพิสิษฐ์ มหาวีโร/กาญจนฉนวน
ครู/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต
ครู/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระมหาวิเชียร คุณธาโร
ครู/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโย
ครู/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระอธิการจำลอง วรธมฺโม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระปลัดศรายุทธ ธีรปญฺโญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระกันต์ธร กนฺตธีโร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระปลัดศุภชัย สุนฺทโร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินเเดงวิทยาคม

พระนะ สุรปญฺโญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินเเดงวิทยาคม

พระพันศักดิ์ เขมจิตฺโต
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินเเดงวิทยาคม

พระใบฎีกาสมใจ กุสลจิตฺโต
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินเเดงวิทยาคม

พระมหาธีระพษ์ กิสฺสโร/สุโขพันธ์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินเเดงวิทยาคม

พระนิรันดร์ ปญฺญาวชิโร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระกนกศักดิ์ กิตฺฺฺติธโร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระเเจ่ม วิสุทฺธสีโล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระมหาจฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระคูรสุขุมธรรมกิจ/สุขุมาโล
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ/ชยาภินนฺโท
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระครูปัญญาวราภิวัฒน์/วรธมฺโม
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระปลัดบรรจง ธีรปญฺโญ
ครู/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระปัตฐานนท์ ปวฑฺฒโน/ศรีหาญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระอธิการขวัญชัย อาภากโร
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระบรรจง กตสาโร
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหาสัญญา สญฺญโม
ครู/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระทัศน์ สุทธฺสีโล/สีปัญญา
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

พระพัลลภ พลภทฺโท/นาคนวล
ครู/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

พระมหานพรัตน์ กนฺตโสภี
ครู/โรงเรียนปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

พระครูวาปีขันติคุณ
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

พระกิตติชัย กิตฺติชโย
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

พระปลัดมงคล สิริมงฺคลเมธี
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

พระบุญกิจ อตฺตเปโม/บัวไขย
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระวิชัย ฐิตธมฺโม/เเสโอสถ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

เจ้าอธิการเสงี่ยม อจโล
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา

พระชรินทร์ อคฺคธมฺโม
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

พระมหาชิตพล อตฺตคุตฺโต
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระเกียรติศักดิ์ สุชาโต/ทรัพย์เจริญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระสมุห์จักรกฤษ ปภสฺสโร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระสกล กุสลจิตฺโต
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระบุญทัน ธมฺมธาตา/ฉิมมาบล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระปลัดสมหมาย สุรปญฺโญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระมหาสุรเดช สุทฺธิเมธี
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระครูสิริธีรญาณ ธิติญาโณ
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระอัฐกร ปภากโร
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระมหาธีรยุทธ ธีรยุทโธ/ภาสนิท
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระมหามานะ ปิยภาณี/สายศร
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระสมหวัง สิริมงฺคโล/ไกรสุข
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

พระใบฎีกาสมร สุธมฺมญาโณ/สุขแสวง
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ/สมานมิตร
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

พระนาย ปญฺญาปทีโป/บุญสิม
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระสมชาติ อุตฺตมชาโต/หาญยิ่ง
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระมหาบรรจง ติสรโณ
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

พระชยุต ชยากโร
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

พระมหาปิติพงษ์ มหาวิสาโล/บุญเจือ
ครู/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

พระมหาอภิชาติ อภิญฺญชาโต/ภาคพรม
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระครูรัตนกิจจาภิวัฒน์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาธวัชชัย ฐิตสีโล/ดอนเหลือม
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระสุรศักดิ์ สุทฺธสีโล
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

พระไตรเทพ อภิญาโณ
ครู/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

พระสมุห์วชิระปัญญา วชิรญาโณ/แหวนเงิน
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระสมเด็จ ปิยสีโล/ระยับศรี
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระมหาไพรัตน์ สิทธิธารี/สมบัติวงษ์
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระสกล ทีปงฺกโร/แซมรำ
ครู/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร/วิมุกตะกุล
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระสาธิต ปิยสีโล
ครู/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระภานุวัฒน์ ปญฺญาวโร
ครู/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

พระมหามนต์ มนฺติโก/บุราคร
ครู/โรงเรียนโพธิศึกษา

พระปลัดชายชุมพล สุวฑฺฒนเมธี/จันทราภรณ์
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระขวัญเมือง รกฺขิตธมฺโม/นิลเผือก
ครู/โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระมหาสถิต สุธีรญาโณ
ครู/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

พระธิติถัน ฐิตสีโล/แผ่นทอง
ครู/โรงเรียนวัดจอมพระ

พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต/จิตสม
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

พระมหาธีรพงศ์ วชิรญาโณ/บุญนาดี
ครู/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

พระพงศธร ชยปาโล
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

พระอธิการอุทัย เขมวีโร
ครู/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

พระมหาติ่ง อาภากโร
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระเอกชัย กนฺตวํโส/วงศ์เทวา
ครู/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระประสิทธิ์ สิทธิญาโณ /ประจบ
ครู/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

พระจิรสิน เตชวโร
ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา

พระปลัดศรายุทธ ธีรปญฺโญ
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา

พระสมพงษ์ สุขิโต
ครู/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา