ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

พระทิม สิริปญฺโญ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระใบฎีกาเอกชัย สุรสิสฺโส/ผาสุขโสม
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร(วิมุกตะกูล)
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายไพฑูรย์ คงจันทร์
รองผู้อำนวกายร/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายจีรวุฒิ บรรเทพ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

นายกิตติพงษ์ แสงทอง
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ (นิมิตร อินฺทวีโร)
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระมหาธีระพงษ์ กิสฺสโร
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายสันติ กิ่งแก้ว
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูวิจิตรสุนทรธรรม
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายนพฤทธิ์ ทองละมุล
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

พระมหาเอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู/มะเดื่อ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระครูวินัยธรอภิชาติ โสภณวาที/วงษ์หาญ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นางสาวอนงค์นิจ ฝังนิล
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ/รสหอม
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

พระครูรัตนสโรภาส
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

พระสาคร กมโล
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

พระสมรัก ญาณธีโร/ตรงแก้ว
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

นายนิพนธ์ สาเสนา
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา