ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

พระทิม สิริปญฺโญ
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาธงชัย โชติธมฺโม
รองผู้อำนวยการร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระใบฎีกาเอกชัย สุรสิสฺโส
รองผู้อำนวยการร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายนิพนธ์ สาเสนา
รองผู้อำนวยการร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระมหาธงชัย โชติธมฺโม
รองผู้อำนวยการ.ร.สัทธรรมวิทยา

นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
รองผู้อำนวยการร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
รองผู้อำนวยการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระครูกิตติสาร
รองผู้อำนวยการร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกาาอำเภอปากช่อง

พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร(วิมุกตะกูล)
รองผู้อำนวยการร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายไพฑูรย์ คงจันทร์
รองผู้อำนวกายรร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายจีรวุฒิ บรรเทพ
รองผู้อำนวยการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

นายกิตติพงษ์ แสงทอง
รองผู้อำนวยการร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ
รองผู้อำนวยการร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ
รองผู้อำนวยการร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ อินฺทวีโร
รองผู้อำนวยการร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระมหาธีระพงษ์ กิสฺสโร
รองผู้อำนวยการร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายสันติ กิ่งแก้ว
รองผู้อำนวยการร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระครูวิจิตรสุนทรธรรม
รองผู้อำนวยการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายนพฤทธิ์ ทองละมุน
รองผู้อำนวยการร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ
รองผู้อำนวยการร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่