ทำเนียบรองผู้อำนวยการ

พระทิม สิริปญฺโญ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระใบฎีกาเอกชัย สุรสิสฺโส/ผาสุขโสม
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
โทร. 0918325372
อีเมล์ : ekksuk3@gmail.com

นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
โทร. 0856824337

พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร(วิมุกตะกูล)
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0894171916

นายไพฑูรย์ คงจันทร์
รองผู้อำนวกายร/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา
โทร. 0810709363

นายจีรวุฒิ บรรเทพ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 0819765372

นายกิตติพงษ์ แสงทอง
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
โทร. 0898649697

พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์
โทร. 0833831994

พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ (นิมิตร อินฺทวีโร)
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
โทร. 0866531417

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

พระมหาธีระพงษ์ กิสฺสโร
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
โทร. 0833772704

นายสันติ กิ่งแก้ว
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
โทร. 0848973311

พระครูวิจิตรสุนทรธรรม
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 081 470 8335

นายนพฤทธิ์ ทองละมุล
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โทร. 0844315701, 0651201057
อีเมล์ : nobparit@gmail.com

พระมหาเอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู/มะเดื่อ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
โทร. 0881097969
อีเมล์ : maduea.3511@gmail.com

นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)
โทร. 0810751750

พระครูวินัยธรอภิชาติ โสภณวาที/วงษ์หาญ
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
โทร. 0878780194
อีเมล์ : krumu624@gmail.om

นางสาวอนงค์นิจ ฝังนิล
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โทร. 089-2862512
อีเมล์ : anongnit2908@gmail.com

พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ/รสหอม
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
โทร. 0843516941
อีเมล์ : adhipanyo@gmail.com

พระครูรัตนสโรภาส
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
โทร. 081-0691703

นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โทร. 0872618176
อีเมล์ : Somphong13707@gmail.com

พระสาคร กมโล
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
โทร. 08-4417-2596
อีเมล์ : sakonsakon032@gmail.com

พระสมรัก ญาณธีโร/ตรงแก้ว
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
โทร. 087-3264591,086-2602702
อีเมล์ : somrak43@hotmail.com Phrasomrak@gmail.com

นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
โทร. 0641356628
อีเมล์ : bjoongtrakulrat@gmail.com

นายนิพนธ์ สาเสนา
รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา
โทร. 0810675172