บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูพิเศษ

นายศักการะ เชียรรัมย์
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวรุ่งนภา เกิดกล้า
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวสาวิตรี ทองสุขนอก
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาวสิริขวัญ เสาอนันต์
ครูพิเศษ ร.ร. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระภาคภูมิ รตนโชติ
ครูอัตราจ้าง ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ครูพิเศษ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโส(บุญกลาง)
ครูพิเศษ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายสาธิต อินจันทร์
ครูพิเศษ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายนิรันด์ พำขุนทด
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายสมควร ต้ายไธสง
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายเจริญ จูมเพชร
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายกรแก้ว กล้าหาญ
ครูพิเศษร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายไพบูลย์ ถิระเรืองรัตน์
ครูพิเศษร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นายนิคม สุวรรณาจารย์
ครูพิเศษร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระสมบูรณ์ ชินวํโส
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

พระครูธวัชเมธคุณ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

พระครูพิพัฒน์อิสรคุณ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

พระศรัณย์กร ปญฺญาสิขโร
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิมยา

นายอภิชาติ แทวกระโทก
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายสุทัศน์ กุดนอก
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายสมภพ สมดี
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นางสาวหทัยมาศ ดอนประดู่
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายณัฐวุฒิ งามมะเริง
ครูพิเศษร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นางปาริชาติ เนตรทองหลาง
ครูพิเศษร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นางศรีนวล เช่นพิมาย
ครูพิเศษร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายอภิสิทธิ์ อริยเดช
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายอภินันท์ เสกขา
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาสราวุธ กิตฺติวฒฺฑโน
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาเนติเมธี รตนปญฺโญ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระชัยพร จารุวณฺโณ
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระณัฏฐชัย โกวิทวโร
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาบัญญัติ ภทฺรเมธี
ครูพิเศษร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายพิสิษฐ์ พันธ์วิริยะกุล
ครูพิเศษร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา