บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ

พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระศุฆวัจน์ ทีปธมฺโม
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาอุดม ฐานกโร
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหามงคล ปิยสีโล
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระมหาอำนาจ ขนฺติโก
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสม เพชรหมื่นไวย์
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสมพร ไพกระโทก
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายประจักษ์ ขันอาสา
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางอัจฉรา เข็มสว่าง
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายประทวน ประคองสุข
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายสวน บุญหว่าน
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

นางสาววันดี สบายดี
ครูประจำการ ร.ร ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณ
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายเลิศสักดิ์ เคล้าพิมาย
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายสำรวม คร่ำสุข
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางรำไพ เรือนใหม่
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวจีราพรรณ ทางไธสง
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวปราณี อาจปรุ
ครูประจำการ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นางสาวนารี อุทัยรัตน์
ครูประจำการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายประทีป พินิจนอก
ครูประจำการ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระท้วม ปิยาจาโร
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระจักรกริช อินฺทโชโต
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายนรินทร์ พันธ์สวัสดิ์
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายก้องเกียรติ สิงหกุมพล
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายนิยม ธัญญรัตนาทิพย์
ครูประจำการ ร.ร.สัทธรรมวิทยา

นางสาวสุกัญญา นนทผ่องศรี
ครูประจำการร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นางสาววราภรณ์ สื่อกลาง
ครูประจำการร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระเกิด ฐิตญาโณ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์สระน้อย
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโย
ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายคำพันธ์ กันธิยา
ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายสมพร จำพิมาย
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายพิชิตพล โพธิ์ชัย
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นางสาวอภิชญา ถาดกระโทก
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระมหากิตติพงษ์ กิตติปญฺโญ
ครูร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระครูสิริกิตติสาร
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

พระมหาจาตุรณ อินทฺปญฺโญ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

นายชูชาติ เชื้อจันทึก
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

นางโสภิดา อริยเดช
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญอำเภอปากช่อง

พระคงเดช สุภทฺโท
ครูประจำการร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นายวิศิษฐ์ วงษ์พระจันทร์
ครูประจำการร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูปริยัติวัฒนธำรง(บุญมี) ธมฺมิโก(วงค์แก้ว)
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

พระมหามงคล ฐานิสฺสโร(หวังนอก)
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายประทีป โคกสูง
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายวิเชียร ชาญชาติ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายวิทูรย์ เป็นกระโทก
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางสุนารี ชมโคกสูง
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางอัมรินทร์ ชินเกษม
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายนิพนธ์ สำราญวงศ์
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางสาวพรทิพย์ บาทขุนทด
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นางสาววาริสรา แก้วสุพรรณ
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายชัยยงค์ บุญไธสง
ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา

นายวรณัฏฐ์ จำปาทอง
ครูประจำการร.ร.สัทธรรมวิทยา

นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดัน
ครูประจำการร.ร.สัทธรรมวิทยา

นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญ
ครูประจำการร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญ
ครูประจำการร.ร.สัทธรรมวิทยา