ทำเนียบนักวิชาการศาสนศึกษา

นางสาวณิชาภา พันธ์เพิ่มพูน
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

นายศรีพูนสุข คุ้มไพฑูรย์
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นายสาคร สียางนอก
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายธงชัย บุญมา
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นางสาวสันทนา โกมารทัต
เจ้าหน้าที่

นางสาวปนานนท์ วงษ์วิจารณ์
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

นางสาวอัญชลีพร หาญแท้
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายอภิรัฐ ปภัสโร
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนวัดป่าหนองดินวิทยาลัย

นายจำเนียร พินิจ
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นายอวน ชะสนรัมย์
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

นางชัขฎา ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา

สิบเอกหญิงศลธิยา บุญป้อง
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

นางจุฑารัตน์ แน่นดี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระขจรศักดิ์ สกฺกภทฺโท/ดวงศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นายสมพงษ์ นุยลา
เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

พระอธิการญาณวุฒิ จิรวฑฺฒโน/บุญศรี
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

นายกิตตินันท์ จำปาทอง
นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนโพธิศึกษา

นายพิสิษฐ์ มุ่งดี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนโพธิศึกษา

นางสาวกัณฐมณี บุญมี
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายสมพงษ์ บุญชาติ
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

นายสมปอง งามวิลัย
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

นายสมเกลี้ยง เหล่าสุพรรณ
เจ้าหน้าที่

พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก/เถื่อนนุช
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวปุญณิศา เหมาะสมาน
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

นางสาวจิรภิญญา จำปาทอง
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐนภัสสร์ ประเมินชัย
เจ้าหน้าที่/โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

พระวราวุธ วรญาโณ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

นายวิทูรย์ เป็นกระโทก
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นายไพโรจน์ ไกรสุข
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดจอมพระ

นายสุรัตน์ นาศรี
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นางสาวอภิชญา ถาดกระโทก
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายไกรสร แสนพลี
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายพิชิตพล โพธิ์ชัย
นักวิชาการศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก

นายมงคล โล่รัตนกุล
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

นางสาวอรพรรณ หาจักร
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

นางโสภิดา อริยเดช
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

นางสาวชนิสรา เจริญร่าง
นักวิชาการศาสนศึกษา/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย