บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่

พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวพรนภา พันธืเพิ่มพูน
เจ้าหน้าที่การเงิน ร.รปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระปลัดเกรียงไกร วสุตฺตโม
นายทะเบียน ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายขจรศักดิ์ ป้อมกลาง
บรรณารักษ์ ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

พระครูสมุห์สิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต(จิตสม)
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

พระปลัดพัฒนา สุทฺธิจิตฺดต(ดึนกระโทก)
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายสาคร สียางนอก
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวดวงพร บรรภาษี
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวสุกัญญา กล้าหาญ
ครู/เจ้าหน้าที่ ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นางสาวเบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี
เจ้าพนักงานศาสนศึกษาร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นางถนอม อธิราชเทวินทร์
บรรณารักษ์ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

นายกิตติพงษ์ ธนุตม์สิทธิเดช
ฝ่ายวิชาการร.ร.ปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

นายสุรัตนื นาศรี
ธุรการ,การเงินร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายไกรสร แสนพลี
ฝ่ายวิชาการร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดา
ฝ่ายทะเบียนร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

นายธงชัย บุญมา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

นางอนันตา มาพะเนาว์
เจ้าหน้าที่ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา