บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูบาลี

พระครูปริยัติชัยธรรม
ครูบาลี ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายประเทือง พรหมสำราญ
ครูบาลีร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล
ครูบาลีร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ
ครูบาลีร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายณรงค์รัฐ ศิริสุนทรกาญณ์
ครูบาลีร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระมหาบุญมี เตชธมฺโม
ครูบาลีร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา