ทำเนียบครูบาลี

พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล/ศิริวัฒน์
ครูบาลี/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูปริยัติชัยธรรม (สมพร ยงไธสง)
ครูบาลี/โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม

นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ครูบาลี/โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา

นายประเทือง พรหมสำราญ
ครูบาลี/โรงเรียนสัทธรรมวิทยา

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล/ย่ามไธสง
ครูบาลี/โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ/ไกรอ่ำ
ครูบาลี/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์

นายณรงค์รัฐ สิริสุนทรกาญจน์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก

พระมหาเนติเมธี รตนปญฺโญ/แก้วมะ
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง

พระมหาบุญมี เตชธมฺโม/บ่าพิมาย
ครูบาลี/โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี/กลิ่นศรีสุข
ครูบาลี/โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา

พระมหาไพศาล จนฺทธมฺโม/สิมสา
ครูบาลี/โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร/สิงห์กุล
ครูบาลี/โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม

พระมหากิตติ กิตฺติโสภโณ/ประชากลาง
ครูบาลี/โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายฐานกรณ์ ก้อนคำใหญ่
ครูบาลี/โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระครูปริยัติวีรธรรม
ครูบาลี/โรงเรียนสระมะค่าวิทยา

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครูบาลี/โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาธีระพงษ์ กิสฺสโร/สุโขพันธ์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายแสน อำพรรัมย์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

นายชยางกูร สุวอ
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหาสัญญา สญฺญโม/ดิษฐสำเริง
ครูบาลี/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหาสนั่น อเนญฺชชโย/หมายเทียบ
ครูบาลี/โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

นายคมสันต์ นิลเพชร
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายสุริยัน กุลเดช
ครูบาลี/โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

นายวัฒนา เกษศิริ
ครูบาลี/โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

นายสุทธิศักดิ์ ตะนะสุข
ครูบาลี/โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย

นายประทีป สีสัน
ครูบาลี/โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติปัญโญภาส (เต็ง สืบเพ็ง)
ครูบาลี/โรงเรียนโพธิศึกษา

นายชมรพ คำภิรมย์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต/ทวีศักดิ์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ รุดบุญ)
ครูบาลี/โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ/สมานมิตร
ครูบาลี/โรงเรียนวัดจอมพระ

นายสมเกิด นามโคตร
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระมหาปิติพงษ์ มหาวิสาโล/บุญเจือ
ครูบาลี/โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา

พระครูปริยัติชยานุกูล/ยอดโพธิ์
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระมหารณฤทธิ์ ธมฺมวิสาโล
ครูบาลี/โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา