บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูบาลี

พระครูปริยัติชัยธรรม
ครูบาลี ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายประเทือง พรหมสำราญ
ครูบาลีร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล
ครูบาลีร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ
ครูบาลีร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายณรงค์รัฐ ศิริสุนทรกาญณ์
ครูบาลีร.ร.วัดตะกุดเครือปลอก

พระมหาบุญมี เตชธมฺโม
ครูบาลีร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูรสังฆรักษ์วีรชัย วชิรสุธี
ครูบาลีร.ร.พุทธธรมวิทยา

พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร
ครูบาลีร.ร.ชัยภูมิวนาราม

พระมหากิตติ กิตฺติโสภโณ
ครูบาลีร.รชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายธัชธร มาตรา
ครูบาลีร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

พระมหาจกฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร
ครูบาลีร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปริยัติธรรมานุศาสตร์
ครูบาลีร.ร.สระมะค่าวิทยา

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครูบาลีร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาจันทรา เมธิโก
ครูบาลีร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระมหาชัชวาลย์ ยตินธโร
ครูบาลีร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา