ทำเนียบครูบาลี

พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล/ศิริวัฒน์
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา

พระครูปริยัติชัยธรรม (สมพร ยงไธสง)
ครูบาลี ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม

นายพุทธิพงษ์ โคตรสมบัติ
ครูบาลี ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา

นายประเทือง พรหมสำราญ
ครูบาลี ร.ร.สัทธรรมวิทยา

พระมหาชัยรัตน์ สุมงฺคโล/ย่ามไธสง
ครูบาลี ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม

พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ/ยอดโพธิ์
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา

พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญ/ไกรอ่ำ
ครูบาลี ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์

นายณรงค์รัฐ สิริสุนทรกาญจน์
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก

พระมหาเนติเมธี รตนปญฺโญ/แก้วมะ
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง

พระมหาบุญมี เตชธมฺโม/บ่าพิมาย
ครูบาลี ร.ร.ประชานิมิตรวิจัยศึกษา

พระครูปริยัติวัฒนธำรง (บุญมี วงศ์แก้ว)
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธี/กลิ่นศรีสุข
ครูบาลี ร.ร.พุทธธรรมวิทยา

พระมหาไพศาล จนฺทธมฺโม/สิมสา
ครูบาลี ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์

พระมหาสมชาย ปญฺญาวชิโร/สิงห์กุล
ครูบาลี ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม

พระมหากิตติ กิตฺติโสภโณ/ประชากลาง
ครูบาลี ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

นายฐานกรณ์ ก้อนคำใหญ่
ครูบาลี ร.ร.วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย

นายสถิตย์ เชื้อมาก
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา

พระครูปริยัติวีรธรรม
ครูบาลี ร.ร.สระมะค่าวิทยา

นายยุทธพิชัย บัวหอม
ครูบาลี ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา

พระมหาธีระพงษ์ กิสฺสโร/สุโขพันธ์
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

นายแสน อำพรรัมย์
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ/บัวศรี
ครูบาลี ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา

นายชยางกูร สุวอ
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

พระมหาสัญญา สญฺญโม/ดิษฐสำเริง
ครูบาลี ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตชโย/กิตติวชิระกุล
ครูบาลี ร.ร.วัดสระกำแพงใหญ่

นายคมสันต์ นิลเพชร
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

นายสุริยัน กุลเดช
ครูบาลี ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา

นายวัฒนา เกษสิริ
ครูบาลี ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา

นายปัญญา แสงแก้ว
ครูบาลี ร.ร.วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

นายประทีป สีสัน
ครูบาลี ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา

พระครูปริยัติปัญโญภาส (เต็ง สืบเพ็ง)
ครูบาลี ร.ร.โพธิศึกษา

พระมหาสถิต สุธีรญาโณ/เหลื่อมล้ำ
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา

นายชมรพ คำภิรมย์
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต/ทวีศักดิ์
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา

พระปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ รุดบุญ)
ครูบาลี ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์

พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ/สมานมิตร
ครูบาลี ร.ร.วัดจอมพระ

นายสมเกิด นามโคตร
ครูบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา)

พระมหาปิติพงษ์ มหาวิสาโล/บุญเจือ
ครูบาลี ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา