คณะผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
รักษาการประธานเขต ๑๑

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานเขต ๑๑

พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานเขต ๑๑

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขานุการประธานเขต ๑๑

พระครูประภาตธรรมโกศล
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูวรปัญญาคม ดร.
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูโสภณภัทรกิจ
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูศรีปริยัติพิมล
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร.
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระมงคลสุตกิจ (บุญถิ่น ปุญฺญสิริ)
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูสิริปริยัตยาภิรม (ศุภโชติ กนฺตวีโร)
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูสุจิตโพธาลังการ
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูใบฏีการันยา อนุตฺตโร
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระครูปัญญาสิริวิมล
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
กรรมการบริหารเขต ๑๑

พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน