บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร/วิมุกตะกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียน/วัดผลประเมินผล
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4271916
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา