บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาจาตุรณ อินทปญฺโญ
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3738306
ที่อยู่ :
ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
อื่นๆ :