บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ตำแหน่ง : รอง ผอ.ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5853262
ที่อยู่ :
ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์