บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเกรียงไกร วสุตฺตโม
ตำแหน่ง : ครูประจำการ/นายทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2040297
ที่อยู่ :
ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม
อื่นๆ :