บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์วิริยะ ธมฺมรกฺขิโต
ตำแหน่ง : ครูประจำการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1657795
ที่อยู่ :
ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา
อื่นๆ :