บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
พนักงานศาสนการด้านการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสถิตย์ กิตฺติโสภโณ
ตำแหน่ง : รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0764377
อีเมล์ : prata_pk262@hotmail.com
ที่อยู่ :
ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา