บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบหนึ่งแสนครูดี ปี 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนพฤทธิ์ ทองละมุล
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
ที่อยู่ :
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ