บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฏีการันยา อนุตฺตโร
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0155412
อีเมล์ : praranya@gmail.com
ที่อยู่ :
๕๐ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000