บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
ตำแหน่ง : รองประธานกลุ่มที่ ๑๑
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2579989
อีเมล์ : dhammawit@hotmail.com
ที่อยู่ :
๕๐ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000