บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติวัฒนธำรง(บุญมี) ธมฺมิโก(วงค์แก้ว)
ตำแหน่ง : ครูประจำการร.ร.ปริยัติธรรมวัดบึงกิตวิทยา