บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพันธ์ กันธิยา
ตำแหน่ง : ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์