บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบครูประจำการ
ชื่อ-นามสกุล : พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโย
ตำแหน่ง : ครูประจำการร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์