บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระจักรกริช อินฺทโชโต
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนสัทธรรมวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3733909