บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการวินัย คุตฺตวฑฺฒโน
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8458301