บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการจำรัส ปญฺญาวชิโร
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3545818