บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net)
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2581677