บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 72) 08 ธ.ค. 60
ที่ ปส 0211/140 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 89) 24 พ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำรายบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 147) 24 พ.ย. 60
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล จ.3 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 112) 24 พ.ย. 60
ที่ปส 0211/129 ประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 168) 07 พ.ย. 60
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบุลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 172) 03 พ.ย. 60
ที่ ปส 0211/117 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเฉลี่ย GPA ด้วยโปรแกรม e-Citizen (5 ภาคเรียน) (อ่าน 182) 09 ต.ค. 60
ที่ พศ 002/11051 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (5 ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 159) 26 ก.ย. 60
การจัดข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ในโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 188) 22 ก.ย. 60
แบบฟอร์มรายงานยอด เพิ่ม ลด นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (อ่าน 167) 19 ก.ย. 60
แบบฟอร์มรายงานยอด เพิ่ม ลด นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กันยายบน 2560 (อ่าน 161) 13 ก.ย. 60
ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 205) 01 ก.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึก (อ่าน 181) 30 มิ.ย. 60
ใบสมัครยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา (อ่าน 159) 29 มิ.ย. 60
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจาปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 147) 29 มิ.ย. 60
ขอบข่ายเนื้อหาการออกข้อสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 181) 28 มิ.ย. 60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกวสามัญศึกษา (อ่าน 446) 05 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 311) 24 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ข้อมูล จ.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (อ่าน 267) 24 พ.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประกอบออกเขบัตรประจำตัวอ้างอิงการบริจาคเพื่อใช้สิมธิประ (อ่าน 209) 22 พ.ค. 60
การจัดข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 305) 16 พ.ค. 60
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 954) 16 พ.ค. 60
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสามเณรเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที (อ่าน 209) 16 พ.ค. 60
ตัวอย่างเปรียบเทียบผลคะแนน o-net (อ่าน 288) 09 พ.ค. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 418) 03 มี.ค. 60
ที่ ปส 0211/46 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (6 ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 331) 28 ก.พ. 60
แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา อายุ ออกกลางคันและนักเรียนต่างสัญชาติ (อ่าน 421) 19 ม.ค. 60
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ. 2559 (อ่าน 435) 29 พ.ย. 59
แบบฟอร์มข้อมูล จ.1, ร. ครั้งที่ 2 แบบไฟต์ Excel (ปรับปรุง 15 พ.ย. 59) (อ่าน 543) 14 พ.ย. 59
แบบฟอร์มแบบ จ.3 ฉบับโรงเรียนส่งกลุ่ม รูปแบบ Excel (อ่าน 488) 14 พ.ย. 59