ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
ผลคะแนน O-net & B-net ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มแผนพัฒนาการศึกษา มฐ.๕ (อ่าน 1077) 15 มิ.ย. 58
จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 1078) 11 มิ.ย. 58
จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 1129) 11 มิ.ย. 58
จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 647) 11 มิ.ย. 58
จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 548) 11 มิ.ย. 58
จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 538) 11 มิ.ย. 58
สรุปผลคะแนน O-net + B-net ปีการศึกษา 2557 (ปรับใหม่ล่าสุด) (อ่าน 1388) 10 มิ.ย. 58
O-net ปี 2556 (ม.6) กลุ่มที่ 11 (อ่าน 511) 06 มิ.ย. 58
O-net ปี 2556 (ม.3) กลุ่มที่ 11 (อ่าน 508) 06 มิ.ย. 58
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปี 2558 (อ่าน 655) 04 มิ.ย. 58
เครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 539) 04 มิ.ย. 58
ผลการสอบ B-net ช่วงชั้นที่ 3-4 (ม.3-6) ปีการศึกษา 2556-2557 กลุ่มที่ 11 (อ่าน 739) 03 มิ.ย. 58
โปรแกรมช่วยประมวลผลคะแนน O-net & B-net ปีการศึกษา 2557 (ปรับใหม่ล่าสุด) (อ่าน 1431) 29 พ.ค. 58
O-net ปี 2557 (ม.6) กลุ่มที่ 11 (อ่าน 598) 08 พ.ค. 58
O-net ปี 2557 (ม.3) กลุ่มที่ 11 (อ่าน 575) 08 พ.ค. 58