ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 "..มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์.."
วีดีโอ
รวมบรรยายธรรมภาษาอังกฤษมัธยมต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ที่ ปส 0211/51 รายงานสถิติข้อมูล จ.3 ครูประจำการ พิเศษ บาลี และ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำตัวรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 61
ดาวน์โหลดข้อมูลครูประจำการ ครูพิเศษ ครูบาลี บุคลากร/เจ้าหน้าที่ี และ จ.3 ประจำปีการศึกษา 2561 22 พ.ค. 61
การส่งข้อมูล GPA (6 ภาคเรียน) โดยโปรแกรม e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2560 02 มี.ค. 61
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ครั้งที่ 2 06 ก.พ. 61
รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 28 ม.ค. 61
สำรวจรายชื่อนักเเรียนซ้ำซ้อน ปี 2559-2560 กรอกเสร็จส่งข้อมูลเดิมกลับ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 (ปรับปรุง 25 ม.ค.61) 23 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่่องมือทดสอบทางการศึกษา (B-net) ปีการศึกษา 2560 08 ธ.ค. 60
ที่ ปส 0211/140 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 24 พ.ย. 60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานประจำรายบุคคล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 24 พ.ย. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2564
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย B-net ปีการศึกษา 2564
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2564
งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบฟอร์มรายชื่อส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ (กลุ่ม๑๑)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
รายงานผลคะแนนเฉลี่ย B-net ปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักงานกลุ่ม 11
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2563
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สทศ. ศูนย์สอบ โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
กราฟเปรียบเทียบผลการสอบ B-net 2564
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562
สูจิบัตรงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559
ปกนอก 10 ธ.ค. 59
ปกใน 10 ธ.ค. 59
คำนำ 10 ธ.ค. 59
ปฏิทินการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559 10 ธ.ค. 59
สารบัญ 10 ธ.ค. 59
โครงการมหกรรมทักษะวิชาการ "ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองย่าโม" ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559 10 ธ.ค. 59
กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559 10 ธ.ค. 59
กำหนดการพิธีเปิดโครงการฯ 10 ธ.ค. 59
กำหนดการพิธีปิดโครงการฯ 10 ธ.ค. 59
การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขันทักษะวิชาการ 10 ธ.ค. 59
งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ของกลุ่ม 11
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10
ผลการแข่งขัน ประเภททักษะ
เอกสารงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
6. ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 63
5. รหัสครุภัณฑ์ 23 ก.ค. 63
4. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน 23 ก.ค. 63
3. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน งปม.63 23 ก.ค. 63
2. ประมาณการรับจ่าย 23 ก.ค. 63
1. เบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 23 ก.ค. 63
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 (ล่าสุด)
งานวันครู ประจำปี 2560
สารวันครู ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
งานกีฬาเบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ประจำปี 2560
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฯ
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สสอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เอกสารจัดสอบ B-net 2561
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาฯ (B-net) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561 (ทั้งหมด)
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561
ผลการแข่งขันระดับกลุ่มที่ 11 ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดคู่มือจัดงานทักษะวิชาการ
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2561
รหัสโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
งานสอบ B-net ปีการศึกษา 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ B-net ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับศูนย์สอบ
ปฏิทินการสอบ B-net ปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับสนามสอบ
เอกสารงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้ง ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (ตารางแบ่งสี+ตารางการแข่งขัน) 14 ม.ค. 58
รายชื่อที่เข้ารับเกียรติคุณบัตร..ครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี และครูดีศรีปริยัติ ประจำปี 2558 12 ม.ค. 58
หนังสือเชิญร่วมงานวันครู 08 ม.ค. 58
แบบฟอร์มครูดีศรีปริยัติฯ 08 ม.ค. 58
กำหนดการจัดงานวันครู 08 ม.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูปริยัติฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 08 ม.ค. 58
ดาวน์โหลดโปรแกรม
หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา (WORD)
ปฏิทินการสอบ B-net ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการสอบ B-net ปีการศึกษา 2559
เข้าหน้าเว็บจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558
เข้าหน้าเว็บไซต์จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558
งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557
สรุปผลคะแนนการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 27 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ม.ต้น 21 ธ.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ม.ปลาย 21 ธ.ค. 57
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงใหม่) 19 ธ.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ให้เตรียมโ 17 ธ.ค. 57
สถานที่พักงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 12 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 10 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557 10 ธ.ค. 57
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) 08 ธ.ค. 57
รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2557(ฉบับปรับปรุงใหม่) 05 ธ.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
10ภาคผนวก
09ส่วนที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
08ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ กิจกรรม
07ส่วนที่ 3 แผนงบประมาณตามโครงการ
06ส่วนที่ 2 กรอบทิศทาง นโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา
อบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ \\
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\\\\\\\\\\\\\\
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา" ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา..
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 23 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพด้านผู้บริหาร 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 ก.ค. 59
โปรแกรมประเมินสมรรถนะ 13 ก.ค. 59
แบบรายงาน ป.พ.6 13 ก.ค. 59
แบบฟอร์มรายงาน SAR 13 ก.ค. 59
ปก-คำนำ-สารบัญ งานประกันคุณภาพภายใน 13 ก.ค. 59
คู่มืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 13 ก.ค. 59
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปก/คำ/สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึษาเพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
โปรแกรมช่วยคำนวณ 15 มาตรฐาน 04 พ.ค. 57
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 04 พ.ค. 57
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านครูผู้บริหาร) 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านผู้เรียน) 04 พ.ค. 57
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ประจำปี 2559
หนังสือแจ้งโรงเรียน/เชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2559
คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุส 03 มี.ค. 57
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด 03 มี.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ 03 มี.ค. 57
หนังสือนำส่ง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 03 มี.ค. 57
ผลสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการสอบ B-net ม.3 - ม.6 (ผู้ได้คะแนนขีดจำกัดล่าง) ปี 2556 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.3) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.6) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
สรุปผลคะแนนการสอบ O-net+B-net (ม.3+ ม.6) ปีการศึกษา 2556 04 พ.ค. 57
โปรแกรมประมวลผลคะแนน O-net+B-net ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 11) 04 พ.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
โรงเรียนใดที่จะต้องการจะมาพักในการทดสอบ B-NET ขอให้แจ้งมาที่กลุ่มฯด่วน 11 ก.พ. 57
เอกสารงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558
ผลคะแนน O-net & B-net ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มแผนพัฒนาการศึกษา มฐ.๕
งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2557
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู
งานทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.ปลาย
เอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โปรแกรมช่วยคำนวณการประเมินภายใน 15 มาตรฐาน (ปรับใหม่ล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2558)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ กลุ่มที่ ๑๑
แบบฟอร์มรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557
เอกสารแนวทางการประเมินภายในสถานศึกษา
แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 11
ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 11
งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๗
ผลการแข่งขัน (รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน) ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสามเณรธรรมทายาท
รายชื่อสามเณรที่ส่งเข้าร่วมโครงการสามเณรธรรมทายาท (สามเณรใจสิงห์) รุ่นที่ 1
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานข้อมูลรวมของกลุ่ม จากแบบสำรวจที่ 1,2 และ 3
ยุทธศาสตร์สถานภาพครู บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
หนังสือจากประธานศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย
แบบสำรวจที่ 3 (รายชื่อครู บุคลากรโรงเรียน)
แบบสำรวจที่ 2 (ขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา)
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
บทที่ 4 (การให้คะแนน) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.8-15) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.7-12) 19 ก.ค. 56
บทที่ 3 (มฐ.1-6) 19 ก.ค. 56
บทที่ 1 และบทที่ 2 19 ก.ค. 56
คำนำ,สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มคำนวนคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 15 มาตรฐาน 19 ก.ค. 56
คุรุสดุดี ประจำปี 2558
หนังสือนำจาก พศ. ถึง สนง.กลุ่มที่ 11 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องห
การจัดสรรงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานศาสนการด้ 04 ก.พ. 59
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่มีผลคะแนน O-net+B-net ผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.กำหนด 08 ต.ค. 56
แบบฟอร์ม รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555 18 ก.ย. 56
ตัวอย่าง แบบ ปพ.5 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูฝ่ายสนับสนุน 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู 19 ก.ค. 56
แบบประเมินเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินรอบสาม สมศ. (พ.ศ. 2554-2558) 19 ก.ค. 56
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สมศ. สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 14 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 14 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี53 ปรับปรุง 55
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี53 ปรับปรุง 55
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีวัสดุ
ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน 19 ก.ค. 56
แบบการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ค. 56
ทะเบียนจ่ายเช็ค 19 ก.ค. 56
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 19 ก.ค. 56
ทะเบียนคุมลูกหนี้ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างเต็มรูปแบบ 19 ก.ค. 56
แบบเก็บข้อมูลในระบบการคัดกรองนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 30 ส.ค. 56
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 30 ส.ค. 56
แบบประเมินพหุปัญญา 30 ส.ค. 56
แบบประเมินความเครียด 30 ส.ค. 56
แบบวัดโรคซึมเศร้า 30 ส.ค. 56
แบบคัดกรองนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (วัด) 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบ3 (2401/3) 10 พ.ค. 56
เชิญดาวน์โหลด แบบ ปพ.5 (719/1) 17 ต.ค. 60
บ้าอำนาจ บวชเป็นพระเพื่อแสวงหาอำนาจ ปลงไม่เป็น (1837/1) 20 ก.พ. 58
สมาธิธุรกิจ (1924/2) 17 ก.ค. 57
ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๑๗ (1560/1) 17 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา คนใหม่ (2709/0) 25 ธ.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2564 24 ส.ค. 64
ปฏิทินการจัดสอบ B-net ปีการศึกษา 2563 02 ก.ค. 63
กำหนดการพิธิเปิดงานทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๘ 16 ธ.ค. 57
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 16 ต.ค. 57
ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2557 25 ก.ย. 57
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ปลาย) 11 มี.ค. 56
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ต้น) 11 มี.ค. 56
สถานที่พักของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 18 ก.พ. 56
บทสวดมนต์ถวายพรพระ (ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖) 17 ก.พ. 56
รายชื่อตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ 06 ก.พ. 56
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
รก.ประธานเขต ๑๑
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2012
ปรับปรุง 05/04/2022
สถิติผู้เข้าชม 2642414
Page Views 4068500
คลังข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา