สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
คณะผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี
เลขานุการกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาธนะวัฒน์ ชิตมาโร
รองประธานกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสิิริปริยัตยานุกิจ
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูวรปัญญาคม
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูโสภณภัทรกิจ
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาสุมินทร์ ยติกโร
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาศุภโชติ กนฺตวีโร
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสุจิตโพธาลังการ
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูใบฏีการันยา อนุตฺตโร
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระครูสิริปัญญาวิมล
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑

พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
กรรมการบริหารกลุ่มที่ ๑๑