กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
กฎหมายการศึกษา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

 

๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎกระทรวง

 

- กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศมหาเถรสมาคม

 

ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

๑) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕             

 

๒) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ว่าด้วยพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

 

๓) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ว่าด้วยขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลัง พ.ศ. ๒๕๕๕

 

๔) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

 

๕) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

    ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

 

๖) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ว่าด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

    พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

๑) ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานศาสนการ

    ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

 

๒) ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการ

    ด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

หลักเกณฑ์และแบบคำขอมีบัตรประจำตัว

 

๑) หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

 

๒) แผนผังขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัว

 

๓) แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่  พนักงานศาสนการ

    ด้านการศึกษา (สำหรับพระภิกษุ)

 

๔) แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่  พนักงานศาสนการ

    ด้านการศึกษา (สำหรับคฤหัสถ์)

 

๕) แบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

 

๖) ตัวอย่างแบบบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

 

๗) ตัวอย่างเครื่องแต่งกายพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

การสั่งซื้อเครื่องหมาย

 

๑) ขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

 

๒) ใบสั่งซื้อเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

๑) แนวปฏิบัติในการขอแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

๒) เอกสารประกอบการพิจาณาขอแต่งตั้งครู

 

๓) การพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรโรงเรียน

 

๔) การพิจารณาตามกรอบอัตรากำลัง

 

๕) ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร

 

๖) แนวปฏิบัติเพิ่มเติม

 

๗) แผนผังการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียน

 

๘) แผนผังการขอแต่งตั้งครู

๙) แบบขอแต่งตั้งและใบแต่งตั้ง (ปส. ๕-๒๐)

๑๐) สัญญาจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา

๑๑) แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งและขยายชั้นเรียน

<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>  (ให้ใส่รหัส pon2456)