จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
1. โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา
3. โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
4. โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
6. โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
7. โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
8. โรงเรียนวัดประชานิมิตโภสิตธรรมภาณ
9. โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
10.โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา