จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 11 โรง
1. ปริยัติสามัญนครราชสีมา
2. วิสุทธิพรตพิทยาคม
3. ศรีปริยัติคุณศึกษา
4. สัทธรรมวิทยา
5. ดอนหวายพิทยาคม
6. พระปริยัิติธรรมปักธงชัยวิทยา
7. บูรพาวิทยานุสรณ์
8. พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก
9. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอปากช่อง
10. ประชานิมิตรวิจัยศึกษา
11. พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา