ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติงานฯ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศาสนทายาทให้เป็นบุคคล  แห่งคุณธรรม คุณภาพ 
และคุณค่าของสังคม