สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
"...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑..."
วีดีโอ
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์2
ที่ ปส 0211/81 ขอนิมนต์คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าประชุม 12 ต.ค. 57
กำหนดการ โครงการสัมมนาสามเณรทุนเฉลิมราชฯ รุ่นที่ 9(ม.6) และรุ่น 10(ม.5) 08 ต.ค. 57
โครงการประชุมสัมมนาสามเณรผู้ได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 9(ม.6) และรุ่นที 10(ม.5) ระหว่างวันที่ 08 ต.ค. 57
คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนใหม่ 02 ต.ค. 57
ที่ ปส 0211/77 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA ปีการศึกษา 2557 (5 ภาคเรียน) 17 ก.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุม Work Shop จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 03 ก.ย. 57
ตารางประชุม Work Shop จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 03 ก.ย. 57
กรอกประวัตินักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ที่มีผลงานน่าภาคภูมิใจ และน่ายกย่อง ส่งภายในวันที่ 7 ก.ย.2557 น 03 ก.ย. 57
มติ มหาเถรสมาคม เรื่อง การมอบอำนาจการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 03 ก.ย. 57
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2557 31 ก.ค. 57
รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบงานกฐิน
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.2557
ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. 2557
อบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ \\
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\\\\\\\\\\\\\\
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา" ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา..
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปก/คำ/สารบัญ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึษาเพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มฐ.5) 07 ส.ค. 57
โปรแกรมช่วยคำนวณ 15 มาตรฐาน 04 พ.ค. 57
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 04 พ.ค. 57
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านครูผู้บริหาร) 04 พ.ค. 57
โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินภายใน (ด้านผู้เรียน) 04 พ.ค. 57
คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุส 03 มี.ค. 57
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด 03 มี.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ 03 มี.ค. 57
หนังสือนำส่ง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 03 มี.ค. 57
ผลสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการสอบ B-net ม.3 - ม.6 (ผู้ได้คะแนนขีดจำกัดล่าง) ปี 2556 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.3) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.6) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
สรุปผลคะแนนการสอบ O-net+B-net (ม.3+ ม.6) ปีการศึกษา 2556 04 พ.ค. 57
โปรแกรมประมวลผลคะแนน O-net+B-net ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 11) 04 พ.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
โรงเรียนใดที่จะต้องการจะมาพักในการทดสอบ B-NET ขอให้แจ้งมาที่กลุ่มฯด่วน 11 ก.พ. 57
งานทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.ปลาย
งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๗
ผลการแข่งขัน (รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน) ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานข้อมูลรวมของกลุ่ม จากแบบสำรวจที่ 1,2 และ 3
ยุทธศาสตร์สถานภาพครู บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
หนังสือจากประธานศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย
แบบสำรวจที่ 3 (รายชื่อครู บุคลากรโรงเรียน)
แบบสำรวจที่ 2 (ขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา)
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่มีผลคะแนน O-net+B-net ผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.กำหนด 08 ต.ค. 56
แบบฟอร์ม รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555 18 ก.ย. 56
ตัวอย่าง แบบ ปพ.5 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูฝ่ายสนับสนุน 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู 19 ก.ค. 56
แบบประเมินเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินรอบสาม สมศ. (พ.ศ. 2554-2558) 19 ก.ค. 56
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สมศ. สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 14 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 14 ก.ค. 56
แบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 14 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี53 ปรับปรุง 55
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี53 ปรับปรุง 55
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบเก็บข้อมูลในระบบการคัดกรองนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 30 ส.ค. 56
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 30 ส.ค. 56
แบบประเมินพหุปัญญา 30 ส.ค. 56
แบบประเมินความเครียด 30 ส.ค. 56
แบบวัดโรคซึมเศร้า 30 ส.ค. 56
แบบคัดกรองนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (วัด) 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11
ประมวลภาพกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ประมวลภาพหนึ่งแสนครูดีปีการศึกษา 2556
ภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ภาพกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
ภาพกิจกรรมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบ3 (648/3) 10 พ.ค. 56
ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (4/0) 24 ต.ค. 57
โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ 999Gclub (5/0) 24 ต.ค. 57
ใครอยากเล่นเกมส์ใหม่ๆสนุกๆบ้าง (4/0) 24 ต.ค. 57
เราคือเว็บผู้ให้บริการเกมส์สนุกๆมันส์ๆ (4/0) 24 ต.ค. 57
Gclub slot เล่นสล็อตผลตอบแทนที่คุ้มค่า (15/3) 21 ต.ค. 57
ลองคลิกเข้ามาสิสนุกแน่ reddragon88casino (8/0) 21 ต.ค. 57
Gclub-Casino.com เป็นตัวแทนเว็บคาสิโนรายใหญ่ที่สุด (10/0) 21 ต.ค. 57
เรามีเกมส์สนุกๆไว้คอยบริการคลิกเข้ามาเลย!! (11/1) 20 ต.ค. 57
ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (14/1) 19 ต.ค. 57

ข่าวพระพุทธศาสนาและการศึกษา
----------------------ผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานกลุ่มที่ ๑๑
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    ตุลาคม 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
121314 15 161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
15 ต.ค. 57
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2012
ปรับปรุง 16/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 343655
Page Views 479012