ขอน้อมถวายสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร นักวิชาการ คณะครู และนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑