สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
****...วันพุธที่ 9 เดือน กรกฎาคม 2557 ขอนิมนต์คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป...****
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2557 31 ก.ค. 57
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาล มาตรา 88 23 ก.ค. 57
ที่ ปส.๐๒๑๑/๕๔ ขอนิมนต์คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม 24 มิ.ย. 57
ที่่ พศ 0002/05074 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557 20 มิ.ย. 57
การกรอกข้อมูลในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล e-Citizen 17 มิ.ย. 57
คำอธิบายการกำหนดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สำหรับนักเรียนชาวไทยและต่างสัญชาติ 12 มิ.ย. 57
แผนการรับ-ส่ง ข้อมูลรายบุคคล e-Citizen 12 มิ.ย. 57
ที่ พศ 0002/04324 การจัดทำข้อมูลรายบุคคล e-Citizen ประจำปีการศึกษา 2557 12 มิ.ย. 57
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าคัดเลือกโครงการ \ 11 มิ.ย. 57
รายชื่อโรงเรียนที่ได้ขอรับบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต กลุ่มที่ 11 11 มิ.ย. 57
คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุส 03 มี.ค. 57
แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด 03 มี.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุ 03 มี.ค. 57
หนังสือนำส่ง เรื่องการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 03 มี.ค. 57
ผลสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการสอบ B-net ม.3 - ม.6 (ผู้ได้คะแนนขีดจำกัดล่าง) ปี 2556 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.3) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-net (ม.6) ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 11 04 พ.ค. 57
สรุปผลคะแนนการสอบ O-net+B-net (ม.3+ ม.6) ปีการศึกษา 2556 04 พ.ค. 57
โปรแกรมประมวลผลคะแนน O-net+B-net ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 11) 04 พ.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-NET) ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค. 57
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-net) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556 11 ก.พ. 57
โรงเรียนใดที่จะต้องการจะมาพักในการทดสอบ B-NET ขอให้แจ้งมาที่กลุ่มฯด่วน 11 ก.พ. 57
งานทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556 ระดับ ม.ปลาย
งานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๗
ผลการแข่งขัน (รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน) ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานข้อมูลรวมของกลุ่ม จากแบบสำรวจที่ 1,2 และ 3
ยุทธศาสตร์สถานภาพครู บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
หนังสือจากประธานศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย
แบบสำรวจที่ 3 (รายชื่อครู บุคลากรโรงเรียน)
แบบสำรวจที่ 2 (ขนาดของโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา)
ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ที่มีผลคะแนน O-net+B-net ผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.กำหนด 08 ต.ค. 56
แบบฟอร์ม รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2555 18 ก.ย. 56
ตัวอย่าง แบบ ปพ.5 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูฝ่ายสนับสนุน 19 ก.ค. 56
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครู 19 ก.ค. 56
แบบประเมินเตรียมความพร้อม รองรับการประเมินรอบสาม สมศ. (พ.ศ. 2554-2558) 19 ก.ค. 56
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สมศ. สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 14 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 14 ก.ค. 56
แบบบันทึกการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 14 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี53 ปรับปรุง 55
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี53 ปรับปรุง 55
ภาคผนวก 19 ก.ค. 56
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น ปี 53 ปรับปรุงปี 55 19 ก.ค. 56
ประกาศโรงเรียน 19 ก.ค. 56
ปกข้าง 19 ก.ค. 56
ปกหลักสูตร 19 ก.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 19 ก.ค. 56
คำนำ สารบัญ 19 ก.ค. 56
แบบเก็บข้อมูลในระบบการคัดกรองนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 30 ส.ค. 56
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 30 ส.ค. 56
แบบประเมินพหุปัญญา 30 ส.ค. 56
แบบประเมินความเครียด 30 ส.ค. 56
แบบวัดโรคซึมเศร้า 30 ส.ค. 56
แบบคัดกรองนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 30 ส.ค. 56
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (วัด) 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 30 ส.ค. 56
งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖
รายชื่อครูผู้ฝึกสอนที่นักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ปลาย)
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ต้น)
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม)
ประกาศผลคะแนนการแข่งขันแต่งกลอนสด ระดับ ม.ปลาย
ประกาศผลคะแนนการแข่งขันแต่งกลอนสด ระดับ ม.ต้น
ประกาศผลคะแนนแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย
ประกาศผลคะแนนแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.ต้น
ประกาศผลคะแนนแข่งขันโครงงานวิทย์ (ประเภททดลอง) ระดับ ม.ปลาย
ประกาศผลคะแนนการแข่งขันโครงงานวิทย์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ม.ต้น
ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11
ประมวลภาพกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ประมวลภาพหนึ่งแสนครูดีปีการศึกษา 2556
ภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหารกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ภาพกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
ภาพกิจกรรมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบ3 (583/2) 10 พ.ค. 56
สมาธิธุรกิจ (13/0) 17 ก.ค. 57
ท่านจะไม่ผิดหวังในการให้บริการของเรา (54/1) 05 พ.ค. 57
This is a pain reliever This area will give you the happiness it click. (48/0) 27 เม.ย. 57
มาเล่นกันน่ะ (60/0) 12 เม.ย. 57
เผยนวัตกรรมสุดล้ำทันสมัย (55/0) 10 เม.ย. 57
มาเล่นกันน่ะ (64/0) 31 มี.ค. 57
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา (85/2) 28 มี.ค. 57
ถ่ายทอดสดจาก โรงแรมแกรนด์ไดมอน (70/0) 22 มี.ค. 57
มาเล่นกันสิ (62/0) 18 มี.ค. 57
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ปลาย) 11 มี.ค. 56
สรุปผลคะแนน+ผลรางวัล งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (ระดับ ม.ต้น) 11 มี.ค. 56
สถานที่พักของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 18 ก.พ. 56
บทสวดมนต์ถวายพรพระ (ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖) 17 ก.พ. 56
รายชื่อตัวแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ 06 ก.พ. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ 06 ก.พ. 56
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ 30 ม.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม) 21 ม.ค. 56
ตารางการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๖ (เพิ่มเติม) 17 ม.ค. 56
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ 17 ม.ค. 56
ผู้บริหาร

พระครูปริยัติกิจธำรง
ประธานกลุ่มที่ 11
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/12/2012
ปรับปรุง 31/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 279619
Page Views 397509

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑

๕๐  ถนนกรุงศรีนอก  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๔๔๕๑๓ ๙๓๕